Retropolis

Βαμβακάρης,Τσιτσάνης,Καλδάραςαλλιώς!

metropolisToRetropolisII,ηνέαπαραγωγήτηςMmusicμουσικό labelτηςMmediaAEείναιήδηδιαθέσιμοκατ’αποκλειστικότητασταPublic.Πρόκειταιγιαμιαπρωτότυπηπροσπάθειασυνδυασμούτηςιστορικήςπαράδοσηςτουρεμπέτικουκαιλαϊκούτραγουδιούστοπρόσωποτριώνεμβληματικώνδημιουργών,τουΜάρκουΒαμβακάρη,τουΒασίληΤσιτσάνηκαιτουΑπόστολουΚαλδάρα  μετηνέαγενιάτραγουδοποιώνκαιμουσικών.Τοcdαποτελείται απόέντεκα «πειραγμένες»εκδοχέςαγαπημένωντραγουδιών,γιατιςοποίεςευθύνονταιοιEmptyFrame,οιMinorProject(σε2τραγούδια),οΛεωνίδαςΜαριδάκης,οΗλίαςΒαμβακούσηςκαιοΓκιωτιέΒελισσάρης,ηΜαρίναΣάτικαιοTareq,οLolek,ηΣίσσυΒλαχογιάννη, οΧρίστοςΘεοδώρουκαιοΓιάννηςΛίνας(σε2τραγούδια,στοέναμόνοςκαιστοάλλοσεσυνεργασίαμετον Γιώργο Μισετζή και τον Φώτη Παπαθεοδώρου).

ΗπαραγωγήαυτήδενθαμπορούσεναολοκληρωθείχωρίςτηνπολύτιμηβοήθειακαιυποστήριξητωνοικογενειώντουΜάρκουΒαμβακάρη,τουΒασίληΤσιτσάνηκαιτουΑπόστολουΚαλδάρααλλάκαιχωρίςτηνευγενικήχορηγίατηςεταιρείαςΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣΑ.Β.Ε.Ε.

ΗεπιλογήτωντραγουδιώνκαικαλλιτεχνικήεπιμέλειαέγινεαπότονΓεράσιμοΕυαγγελάτοσεσυνεργασίαμετηΣίαΑλοκρίουκαιτηΝατάσαΜαστοράκου.ΟΝίκοςΑσημάκηςμετοMusicArtLabStudiosείχετηνευθύνηοργάνωσηςκαιεπιμέλειαςτηςπαραγωγήςενώηΒάσιαΑναγνωστοπούλουπέρααπότιςφωτογραφίες,είχετη γενική ευθύνηγιαταvideoπουσυνοδεύουντηνπαραγωγή.


                                                                 Ακούστετατραγούδια                                                                                                            

ΔύοκείμεναγιατοRetropolisII

Πιοεπίκαιροαπόποτέ

 

ΌτανκάναμετοRetropolisγνωρίζαμεότιρεμβάζουμεμόνοτηνμιαπλευράτουφεγγαριού.Τηνίδιαεποχήπουάνθιζετοδυτικότροπο«ελαφρό»τραγούδιστασαλόνιατηςΑθήνας,ένασκοτεινόλουλούδιφερμένοαπόταβάθητηςΑνατολήςκαιτουχρόνουρίζωνεβαθιάστηνΑττικήγη.Τορεμπέτικο,σκοτεινόκαιβρώμικο,ειλικρινέςκαιαθώοσανπροσευχή,τραγουδούσεσεκαπνισμένουςτεκέδεςκαιλαικέςγειτονιέςτονέρωτα,τηνξενιτιά,τηνπροδοσία.Δενείχετιςφιοριτούρεςκαιτηνκομψότητατουσαλονάτουτραγουδιούτωναστών·δενήταντηςμόδαςαλλάτηςσειράς·δενχάιδευετααφτιάμεταξένιωνκορασίδων,αλλάσυνόδευεταμεθύσιακαιτιςσκοτούρεςτουαπλούλαού.Οιστίχοιτουχτυπούσανστιλέτοτιςμεγάλεςαλήθειεςτηςζωήςμεμιαγλώσσαάμεσηκαισυχνάπροκλητική.Βαθιάπολιτικόκιευθύβολο,αφτιασίδωτοκιενίοτεάκρωςποιητικόμεέναναφοπλιστικάθυμοσοφικότρόπο,τοΡεμπέτικοήτανφυσικόναπεριθωριοποιηθείαπόταχριστάήθητηςεποχής.ΟχρόνοςόμωςήρθεναεπισημάνειπόσοκυτταρικήήτανησχέσητουμετηνψυχοσύνθεσητουΈλληνα.ΤοΡεμπέτικοόχιμόνοεπιβίωσε,αλλάέφτασεκαινακαθορίσειτηνεξέλιξητηςελληνικήςμουσικήςλαικήςκαιλόγιας.Ηλιτότητακιολυρισμόςτουέγιναναφετηρίακαισημείοαναφοράς.Σεμιαεποχήσαντησημερινή,πουταπροσωπείαέχουνπέσεικιηανάγκηγιαουσίαείναιεπιτακτική,τοΡεμπέτικομοιάζειπιοεπίκαιροαπόποτέ.Γιατίανξέρεινακάνεικάτικαλάολαόςμαςαπότηνπρώτηστιγμήπουπάτησεπάνωστηγη,είναιναξορκίζειτιςδυσκολίεςτηςζωήςτου,τραγουδώνταςτες.

ΓεράσιμοςΕυαγγελάτος

 EvivaκιΕβίβα

Δενείναιηπρώτηφοράούτεητελευταία.Βαμβακάρης,Τσιτσάνης,Καλδάρας.Κίονεςπάνωστουςοποίουςχτίστηκετοσύγχρονοελληνικότραγούδι.Πολλέςφορέςδιασκευάστηκαντατραγούδιατουςκαιπολλέςφορέςθαδιασκευαστούνστομέλλον.Έναςλαόςδενπάειπουθενάανδεν«πειράζει»συνεχώςτησυλλογικήτουμνήμη.Σημασίαδενέχειπόσεςφορέςκάνειςκάτιαλλάπώςτοκάνεις.Εδώ,δεκάδεςπρόσωπατηςκαινούργιαςσκηνής,οιεναλλακτικοίτουμέλλοντόςμας,πήραντατραγούδιαταπαλιάκαιταάγγιξαν,ταχάιδεψανήτακράτησανσφιχτάό,τικάνειτελοσπάντωνκανείςμεταχέρια.ΕίχατηχαράναακούσωτουλικότουRetropolisΙΙπριναπότηνκυκλοφορίατου.Καιήτανχαράπραγματική,όσοκιανέβαλατοσιντάκιναπαίζειμεδισταγμό.Δισταγμό,γιατίσυχνάταχέριαπνίγουν.Εδώδενέπνιξαν,έπλασαν.

Ησχέσημουμετηδιασκευήτουπαλιούείναιαγάπηςκαιμίσους.Δενμουαρέσουνοιδιασκευέςχωρίςλόγο.Τιςλατρεύωότανυπάρχειέναςμαέστροςσυχνάσκηνοθέτης-πουκινείτανήματα.ΈναςΑλμοδόβαρ.ΈναςΛούρμαν.ΈναςΤαραντίνο.ΣτησυλλογήRetropolisΙΙείναισανναυπάρχειένατέτοιοαδιόρατοχέρι.Κάποιοςπουσκηνοθέτησετοαίσθημα.Έτσι,αυτοίοιάνθρωποιλειτούργησανσαννήματατουίδιουυφαντού,σαναποστακτήρεςτουίδιουακριβούυλικού.Ήπιααπότοποτότους.ΚαιδιαπίστωσαότιτοEvivaαπέχειαπότο«Εβίβα»όσοένασύμπαν,αλλάμεταδίδειτηνίδιαμέθη.

ΝίκοςΜωραΐτης

 ΛίγαλόγιαγιατοprojectRetropolis

ΤοprojectRetropolisείναιμιαολοκληρωμένηπλατφόρμαενεργειώνκαιδράσεωνμεπρώτηύληδιασκευέςκαι «πειραγμένες»εκδοχέςπαλιώνκαιαγαπημένωντραγουδιώνπουάφησαντοαποτύπωματουςστηνιστορικήδιαδρομήτουελληνικούτραγουδιούστον20οαιώνα.

ΗαρχήέγινεμετοRetropolisΙ.Ηπρώτηύληγιατηδημιουργίατουήταντραγούδιατουαθηναϊκούαστικούελαφρούτραγουδιούγνωστάκαιαγαπημένατραγούδιατηςπροπολεμικήςεποχής.ΤατραγούδιατωνΑττίκ,ΚώσταΓιαννίδη,ΜιχάληΣογιούλ,ΝίκουΧατζηαποστόλου,ΜανώληΧιώτηκά.διασκευάστηκαναπόνέουςσυνθέτες,τραγουδοποιούςκαισυγκροτήματαόπωςηMariettaFafoutiandBand,Mattisse,Tareq,ΑλέξανδροςΕμμανουηλίδηςκαιΜαρίαΠαπαγεωργίου,ΓιώργηςΧριστοδούλου,Δάρνακες,ΣτάθηςΔρογώσης,Cyanna,EmptyFrameκά.

ΤοRetropolisIπεριελάμβανετηνέκδοσηειδικήςέντυπηςέκδοσης(κείμενανέωνσυγγραφέων,φωτογραφήσειςκαλλιτεχνών/ερμηνευτών,πληροφορίεςγιατατραγούδια,τουςδημιουργούςτουςκαιτηνεποχήτους),τηνκυκλοφορίαενόςCDμε20τραγούδια,τηδημιουργίαενόςειδικούsiteκαιενόςκαναλιούστοYouTubeγιατιςανάγκεςπροβολήςτουproject.ΤοRetropolisIολοκληρώθηκεμεέναπολύεπιτυχημένοliveστοθέατροτουΙδρύματοςΜιχάληςΚακογιάννηςστις3Μαΐου2011.ΥλικόγιατοRetropolisΙυπάρχειδιαθέσιμοστοmicrositehttp://retropolis.metropolisnews.gr/

Τοκαλοκαίριτου2012ξεκίνησεηπροετοιμασίαγιατοRetropolisII.Αυτήτηφοράεπιλέχθηκε  ωςχώροαναφοράςτορεμπέτικοκαιλαϊκότραγούδιμεβάσητατραγούδιατριώνεμβληματικώνσυνθετών,τουΜάρκουΒαμβακάρη,τουΒασίληΤσιτσάνηκαιτουΑπόστολουΚαλδάρα.

Τομακρύ,δύσκολοαλλάενδιαφέρονταξίδιτουprojectRetropolis,συνεχίζεται…

Με εκτίμηση
Νατάσα Μαστοράκου
τηλ. 6944-695266

                           

 

 

 

 

 

 

You may also like...