Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης /Koroni Arts Festival

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME
Δευτέρα / Monday  19  Αυγούστου / August,   22:00
Το φολκλόρ συναντά την κλασική μουσική
Από τους Beethoven, Mozart, Chopin, Pierné και Kovacs στον John Williams και στην Σκωτσέζικη, Ιρλανδική και άλλη Ευρωπαϊκή φολκλόρ μουσική Folk meets classical music From Beethoven, Mozart, Chopin, Pierné and Kovacs to John Williams and the Scottish, Irish and other European folklore music
1. Irish Traditional                  “On My Wedding Day”  Slow Air
Γκάιντα / bagpipe
2. Donald Mac Leod              “Pipe Major George Allan” Scottish Hornpipe
Γκάιντα / bagpipe
3. Traditional                         “Amazing Grace”  Slow Air
Γκάιντα και πιάνο / bagpipe and piano
4. L. v. Beethoven                   Σονάτα για πιάνο σε σολ μείζονα, έργο 79(1770-1827) Piano Sonata in G major Op. 79 Presto alla tedesca Andante Vivace
5. L. v. Beethoven                 Zärtliche Liebe Wo Op. 123
Φλάουτο και πιάνο / flute and piano
6. W. A. Mozart                      Andante για φλάουτο και ορχήστρα
(1756-1791)Andante for flute and orchestra K. 315    
 
Φλάουτο και πιάνο / flute and piano
7. Frederic Chopin                 Νυχτερινό σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 55 αρ. 2 (1810-1849) Nocturne in E flat Major Op. 55 No. 2 πιάνο σόλο / piano solo
8. Bela Kovacs                      Hommage a Manuel de Falla  for clarinet solo(1910-1980)Για σόλο κλαρινέτο                                                       
9. Gabriel Pierne                 Καντσονέτα έργο 19, για κλαρινέτο και πιάνο(1863-1937) Canzonetta Op. 19,  for clarinet and piano                                10. John Williams                  Η ιστορία του Viktor Navorski,  για κλαρινέτο και πιάνο (1932-…) The tale of  Viktor Navorski,  for clarinet and piano
11. Scottish Traditional        “My home”  Slow March  bagpipe and piano
Γκάιντα και πιάνο / bagpipe and piano
12. Saskia Konz                     “Xaver´s Lullaby” Slow March
Γκάιντα και πιάνο / bagpipe and piano
13. Scottish Traditionals         Various Reels
 Γκάιντα και πιάνο / bagpipe and piano Σάσκια Κοντς, γκάιντα /  Εντζι Κλότζιρι, φλάουτο / Γιάννης Μανωλακάκης, κλαρίνο /  Γιάννης Σύμκο, πιάνο Saskia Konz, bagpipe / Enxhi Kllogjri, flute / Yannis Manolakakis, clarinet Yannis Shymko, piano
Στο Γυμνάσιο Κορώνης / At the Gymnasium school of Koroni (at the port)Είσοδος – Entrance fee – € 7 (€ 5 Μειωμένο / reduced)
(κάτω των 18 είσοδος ελεύθερη / under 18 yrs free entrance)
Κάθε συναυλία και διαφορετικό πρόγραμμα
Every concert has different programme
Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης  / Κίνηση Ενεργών Πολιτών Κορώνης
Koroni Arts Festival / Active Citizens of Koroni
www.korone.gr   /  festivals@hotmail.gr

PROGRAMME
Monday 19 August , 22 : 00
Folk meets classical music From Beethoven, Mozart, Chopin, Pierne and Kovacs to John Williams and the Scottish, Irish and other European folklore music
1. Irish Traditional “On My Wedding Day” Slow Air Γκάιντα / bagpipe
2. Donald Mac Leod “Pipe Major George Allan” Scottish Hornpipe  / bagpipe
3. Traditional “Amazing Grace” Slow Air /bagpipe and piano
4. L. v. Beethoven Σονάτα για πιάνο σε σολ μείζονα, έργο 79 (1770-1827) Piano Sonata in G major Op. 79Presto alla tedesca Andante Vivace
5. L. v. Beethoven Zartliche Liebe Wo Op. 123 / flute and piano
6. W. A. Mozart Andante για φλάουτο και ορχήστρα (1756-1791) Andante for flute and orchestra K. 315/ flute and piano
7. Frederic Chopin Νυχτερινόσε Μι ύφεση μείζονα, έργο 55 αρ. 2(1810-1849) Nocturne in E flat Major Op. 55 No. 2 / piano solo
8. Bela Kovacs Hommage a Manuel de Falla for clarinet solo (1910-1980) 9. Gabriel Pierne Καντσονέτα έργο 19, (1863-1937) Canzonetta Op. 19, for clarinet and piano
10. John Williams(1932-…) The tale of Viktor Navorski, for clarinet and piano
11. Scottish Traditional “My home” Slow March bagpipe and piano/ bagpipe and piano
12. Saskia Konz “XaverLs Lullaby” Slow March/ bagpipe and piano
13. Scottish Traditionals Various Reels/ bagpipe and piano Σάσκια Κοντς γκάιντα / Εντζι Κλότζιρι, φλάουτο / ΓιάννηςΜανωλακάκης κλαρίνο / ΓιάννηςΣύμκο, πιάνο Saskia Konz, bagpipe / Enxhi Kllogjri, flute / Yannis Manolakakis, clarinet Yannis Shymko, piano
At the Gymnasium school of Koroni (at the port)
Entrance fee – €7 (€5 Μειωμένο / reduced)
(under 18 yrs free entrance)
Every concert has different programme
Koroni Arts Festival / Active Citizens of Koroni
www.korone.gr
/
festivals@hotmail.gr

 

      

You may also like...