Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού – 1η Τροποποίηση

Ειδικότερα, με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των αρχαιολογικών μουσείων αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/02,
 • επανέκθεση μουσειακών συλλογών των αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/02 και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις και μουσειολογικές μεθόδους,
 • έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των αρχαιολογικών μουσείων,
 • δράσεις και μέσα προβολής των αρχαιολογικών μουσείων,
 • εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια- πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης),
 • έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ,
 • προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας,
 • δράσεις και μέσα προβολής (έντυπα και ηλεκτρονικό υλικό προβολής).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τομείς ενδιαφέροντος
Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχωv
Υπουργεία – ΝΠΔΔ
Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς που έχουν την αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων

Όροι και προϋποθέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας …
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού (Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα.
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.
(vii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ)
(viii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ2 (ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)
(ix) Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης μελετών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ1 με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.
(x) Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Το σύνολο αυτών αποτυπώνεται στους υποβαλλόμενους πίνακες Δ1 και Δ2.
(xi) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (εφόσον υπάρχουν) στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται με εργολαβία.
(xii) Αναλυτική προμέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία.
(xiii) Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου και απρόβλεπτα.
(xiv) Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ2.
(xv) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ3, εφόσον απαιτείται.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (TΔΠΠ σε 3 αντίτυπα, τα υπόλοιπα έγγραφα σε 1 αντίτυπο) και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού (EYΠΟΤ) στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα, τις ώρες 8:30-15:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Τι χρηματοδοτείται
Ειδικότερα, με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των αρχαιολογικών μουσείων αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/02,
 • επανέκθεση μουσειακών συλλογών των αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/02 και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις και μουσειολογικές μεθόδους,
 • έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των αρχαιολογικών μουσείων,
 • δράσεις και μέσα προβολής των αρχαιολογικών μουσείων,
 • εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια- πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης),
 • έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ,
 • προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας,
 • δράσεις και μέσα προβολής (έντυπα και ηλεκτρονικό υλικό προβολής).

Προϋπολογισμός  € 45.011.764,71
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται συνολικά σε 45.011.764,71 ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά περιφέρεια ως ακολούθως:

 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 7.960.560,00 ευρώ
 • Θεσσαλία: 2.000.000,00 ευρώ
 • Κρήτη: 34.296.000,00 ευρώ
 • Δυτική Ελλάδα: 755.204,71 ευρώ

Περίοδος υποβολής από 29/7/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ep.culture.gr

Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Τηλ 210 3307601
Φαξ 210 3307641
Α. Καλογήρου 210 3307622
akalogirou@mnec.gr

Γ.Μπρατσιάκου 210 3306621
pbratsiakou@mnec.gr

You may also like...