ΤΟ ΕΜΣΤ ΣΤΗΝ documenta 14

Καθώς η documenta 14 συνεχίζει το ταξίδι της στην Αθήνα, έχοντας το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (EMΣT) ως τον κυρίως εκθεσιακό της χώρο, ένα σημαντικό μέρος της συλλογής του ΕΜΣΤ ταξιδεύει στην Γερμανία, για να γίνει μέρος του προγράμματος της documenta 14 στο Κάσελ (10/6-17/9/17). Η έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ θα καταλάβει ολόκληρο το εμβληματικό κτήριο του Fridericianum. Συμμετέχουν 82 καλλιτέχνες, παρουσιάζονται 180 έργα και την επιμελείται η Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, κυρία Κατερίνα Κοσκινά με την υποστήριξη των κ.κ Σταμάτη Σχιζάκη και Τίνας Πανδή, Βοηθών Επιμελητών και της Ηρώς Νικολακέα στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της σειράς Το ΕΜΣΤ στον Κόσμο.Η έκθεση στο Fridericianum σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του ΕΜΣΤ παρουσιάζεται εκτός Ελλάδας, μέσω μιας διττής μετατόπισης που καθιστά τη στέγη του ΕΜΣΤ, έναν από τους κύριους εκθεσιακούς χώρους της documenta 14 στην Αθήνα, και το Fridericianum, παραδοσιακά τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο για κάθε documenta, προσωρινή στέγη της συλλογής EMΣT.
Το ΕΜΣΤ άρχισε να δημιουργεί τη συλλογή του το 2000. Σήμερα περιλαμβάνει περισσότερα από 1.100 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από το 1960 και εξής. Η έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ είναι μια προσαρμοσμένη εκδοχή της μουσειολογικής μελέτης που εκπονήθηκε για να εφαρμοστεί στους χώρους του ΕΜΣΤ. Η έκθεση στο Fridericianum στο Κάσελ, τη γενέτειρα της documenta και το πρώτο δημόσιο μουσείο στην Ευρώπη, πραγματεύεται θέματα όπως η διέλευση συνόρων, η διασπορά, ο νόστος, οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές, η υπαρξιακή αναζήτηση, η μυθολογία, η ατομική και συλλογική μνήμη. Επιπροσθέτως, η βραχύβια ιστορία του Fridericianum ως το πρώτο κοινοβουλευτικό κτήριο της Γερμανίας το καθιστά τον καταλληλότερο χώρο για την προβολή των έργων πολλών καλλιτεχνών, που σχετίζονται με την ταραγμένη μεταπολεμική περίοδο και τις επακόλουθες δεκαετίες πολιτικής αναταραχής και επαναστατικής μεταμόρφωσης της κοινωνίας.
Ενώ η παρουσίαση της συλλογής διατηρεί το διεθνές εύρος της, τονίζει επίσης την παρουσία πρωτοπόρων Ελλήνων καλλιτεχνών, επανεξετάζοντας και αναδεικνύοντας την εθνική και διεθνή τους πορεία.Ο τίτλος εκφράζει τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο θεσμών, της documenta 14 και του ΕΜΣΤ, ανεξαρτήτως των διαφορετικών δεσμεύσεών τους και σκοπών, κατά τον διάλογο και την επανερμηνεία ουσιωδών ζητημάτων και καλλιτεχνικών ιδιωμάτων. Πραγματεύεται έννοιες όπως της συναλλαγής, του δανείου, του μοιράσματος και της προσφοράς Αντίδωρου (κυριολεκτικά η ανταπόδοση κάποιου για δώρο που του έχουν κάνει) ή Αντιδάνειου (η επιστροφή ενός γλωσσικού, πολιτισμικού ή οικονομικού δανείου). Το πρόθεμα «αντι-» στον τίτλο αποκαλύπτει μια σαφή θέση και συνεπώς μια άποψη, η οποία δεν σημαίνει απαραιτήτως αντίθεση, αλλά εκκινεί από διαφορετική αφετηρία προκειμένου να επικοινωνήσει, να συζητήσει, να συγκλίνει, να γεφυρώσει και να αποδεχτεί τη θέση των άλλων.
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, το Fridericianum στο Κάσελ γίνεται το σπίτι του ΕΜΣΤ στη Γερμανία, και ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ, ένα δώρο σε αντάλλαγμα, συμβολίζοντας τα κοινά οφέλη αυτής της συνεργασίας.

As documenta 14 continues its journey in Athens, having the National Museum of Contemporary Art (EMST) as its main exhibition venue, an important part of the EMST collection travels to Germany, to be part of documenta 14 program in Kassel (10/6-17/9/17). The exhibition ANTIDORON. The EMST Collection will occupy the whole emblematic building of Fridericianum. It comprises 82 artists and 180 works and it is curated by the Director of EMST, Mrs. Katerina Koskina, supported by Stamatis Schizakis and Tina Pandi, Assistant Curators and Iro Nikolakea in the Architectural design. It is presented in the framework of the Museum’s series EMST in the World.
The exhibition at the Fridericianum marks the first time that the most part of the EMST collection is presented outside Greece, through a double relocation that renders EMST’s home, one of the main venues of documenta 14 in Athens, and the Fridericianum, traditionally the centerpiece of a documenta, the temporary home of EMST’s collection.
EMST began creating its collection in 2000. Its acquisitions now include more than 1,100 works by Greek and international artists from the 1960s onward. The exhibition ANTIDORON. The EMST Collection is an adapted version of the extensive museological study that will be displayed in full at the EMST spaces. Presented in the Fridericianum, the birthplace of documenta and the first public museum in Europe, the exhibition deals with issues of border crossings, diasporas, cultural exchange, existential quests, and mythologies, as well as personal and collective memories. Additionally, the Fridericianum’s brief tenure as Germany’s first parliamentary building makes it the most appropriate venue in which to show the works of several artists, active during the troubled postwar era and the ensuing decades of political upheaval and revolutionary re-imagination of society.
While the presentation of the collection maintains its international scope, it also emphasizes the presence of pioneering Greek artists, highlighting and revisiting their national and international journeys.
The title embodies the mutual respect of both institutions, documenta 14 and EMST independently of their diverse commitments and missions, to discourse and to reinterpret essential issues and visual language. It deals with concepts such as trading, exchanging, sharing, giving and offering Antidoron (αντίδωρον, literally the return of a gift) or Antidanion (αντιδάνειo, the return of a loan either linguistic, cultural, or financial). The prefix “anti” reveals a distinct position and consequently a view, not necessarily opposed to, but departing from a different point in order to communicate, to argue, to bridge, to converge, and to accept each other’s’ stances.
Until September 17, Fridericianum in Kassel becomes EMST’s contemporary home in Germany, and ANTIDORON, a gift in return – when translated – symbolizing the shared benefits of this collaboration.

You may also like...