ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ στο Cafe του ΙΑΝΟΥ

Ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅ êáé ðñüåäñïò ôïõ Ïñãáíéóìïý Ðïëéôéóìïý êáé ÁíÜðôõîçò ÍÅÏÍ ÄçìÞôñçò Äáóêáëüðïõëïò (Ê) êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõíÝíôåõîçò ôýðïõ ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò "Áíáêáëýðôùíôáò ôïí Åèíéêü ÊÞðï", ÁèÞíá, ÐáñáóêåõÞ 01 Íïåìâñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

Τετάρτη 6 Απριλίου, στις 20:30
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Μαργαρίτα Πουρνάρα συνομιλεί με τον συλλέκτη και ιδρυτή του Οργανισμού ΝΕΟΝ, Δημήτρη Δασκαλόπουλο για την σύζευξη της σύγχρονης τέχνης με την πόλη.
Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά και στο ianos.gr

Είσοδος ελεύθερη.
Λίγα λόγια για τον Κύκλο Εκδηλώσεων «Απρόβλεπτες Συναντήσεις στο café του ΙΑΝΟΥ»:
Στις Απρόβλεπτες Συναντήσεις που πραγματοποιούνται κάθε μήνα στο CAFÉ του ΙΑΝΟΥ, η Μαργαρίτα Πουρνάρα συνομιλεί με σημαντικούς ανθρώπους. Όλοι τους έχουν διακριθεί στον επαγγελματικό στίβο, από την πολιτική, την αρχαιολογία και τις επιχειρήσεις ως τα γράμματα και τις επιστήμες. Το πιο σημαντικό τους χαρακτηριστικό, όμως, είναι το θάρρος να χαράσσουν και να ακολουθούν την δική τους πορεία. Είναι, δηλαδή, φυσιογνωμίες –χαμηλόφωνα ή ανορθόδοξα– ηγετικές που, αν και συχνά δεν ασχολούνται με τα κοινά, ωφελούν την κοινωνία με το δικό τους παράδειγμα ζωής και δράσης. Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα και ας μιλήσουμε μαζί τους, για ένα νέο συλλογικό ήθος, που συναπαρτίζεται από φωτισμένες μονάδες.
Το κοινό έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τις ερωτήσεις του στον κάθε καλεσμένο, έως και 3 μέρες πριν από την εκδήλωση στην ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας της εκδήλωσης ή στο email: magazine@ianos.gr και όλες θα αναμεταδίδονται ζωντανά από το ianos.gr

You may also like...