«Στρατιωτικές Επιχειρήσεις: 1912 – 1920 σε Μακεδονία και Θράκη»

«Στρατιωτικές Επιχειρήσεις:
1912 – 1920 σε Μακεδονία και Θράκη»
ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.

2-3 πράγματα που ξέρω για…
Οι προσκεκλημένοι μας παρουσιάζουν «2-3 πράγματα…» που θα βοηθήσουν στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων… «Ξάνθη Ελεύθερη 1919-2019»

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
[20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
«Στρατιωτικές Επιχειρήσεις: 1912 – 1920 σε Μακεδονία και Θράκη» Με τον με τον Ανχη(ΠΖ) Νάκο Παναγιώτη, ΓΕΣ/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.

Οργάνωση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ σε συνεργασία με το Δ.Σ.Σ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Επιστολή Αρχιστρατήγου Λ. Παρασκκευοπούλου προς τον Υποστράτηγον Γεώργιον Λεοναρδόπουλον Διοικητήν ΙΧ Μεραρχίας επί των αναφυεισών προστριβών μετά της εν Θράκη Γαλλικής Διοικήσεως.
Αντιστρατήγου Λ. Παρασκευοπούλου «Αναμνήσεις» σελ. 127

Θεσσαλονίκη 14 Δεκεμβρίου 1919
Αγαπητέ μου Στρατηγέ,
Έλαβον την από 12 επιστολήν σου, ην μετά προσοχής ανέγνωσα και σπεύδω να σου απαντήσω, ίνα σοι είπω μερικά που πρέπει να γνωρίζης.
Και πρώτον, παν ότι ενεργείται από το γραφείον, είναι εν γνώσει μου και σύμφωνον με τας διδομένας υπ’ εμού διαταγάς, πάσαι δε υποθέτουν, προκειμένου περί Γάλλων, ότι είναι φίλοι μας και μας βοηθούν.
Αι αντιλήψεις αυταί επικρατούν εις το Γενικόν Στρατηγείον. Μη νομίσης δε, ότι δεν γνωρίζω την προπαγάνδαν που κάμνουν υπέρ της αυτονομίας, υπό Γαλλικόν Προτεκτοράτον. Ίσως να ηξεύρω και περισσότερα, διότι λαμβάνω πληροφορίας και από άλλους, εν τούτοις όλα αυτά φυλάσσω δι’ εμέ, διότι δεν δύναμαι να κάμω χρήσιν και προσπαθώ δια φιλικών πάντοτε ενεργειών να επιτυγχάνω, ό,τι δυνηθώ.
Μη σε στενοχωρή φίλε μου η γελοία προπαγάνδα. Μήπως εδώ, εν Θεσσαλονίκη, δεν έκαμαν το ίδιον, εν Γιανιτσοίς, Βερροία κ.λπ. δεν ωθούν τον λαόν να ζητήση το Γαλλικόν Προτεκτοράτον. Είναι αστείον να φανταζώμεθα, ότι οι Γάλλοι δύνανται να μείνουν εν Θράκη εις τα πρόθυρα της Κωνσταντινουπόλεως. Τότε θα παραγνωρίσωμεν τους Άγγλους. Έσο ήσυχος και η Θράκη θα γίνη Ελληνική. Εκείνο το οποίον σε παρακαλώ, εις τας προς τους Γάλλους ενεργείας σου, είναι να μη παρασύρεσαι εκ της δικαίας εξεγέρσεως της συνειδήσεώς σου, δι’ όσα βλέπεις, αλλά να τους θεωρής ως ειλικρινείς φίλους μας. Περισσότερα θα επιτυγχάνωμεν ούτω και θ’ αποφεύγωμεν τας προστριβάς.
Όσον αφορά το ζήτημα της φυλάξεως της γραμμής υπό των στρατιωτών, εις τον Υπασπιστήν σας είπον, ότι δια ζητήματα, που δεν δύνασθε να λύσητε μόνος, ν’ απευθύνεσθε εις το Στρατηγείον, ίνα ενεργή και αυτό. Σεις ευρισκόμενος επί τόπου και βλέποντες τα πράγματα εν όλη αυτών τη πραγματικότητι επηρεάζεσθε πλειότερον, πολύ δικαίως και ως εκ τούτου η ενέργειά σας είναι ζωηροτέρα, τούτο όμως δεν ωφελεί…

Περί προελάσεως του Στρατού προς Α. βεβαίως δεν είπον τι. Ασφαλέστατα όμως εντός δύο μηνών θα πραγματοποιηθή. Σου το επαναλαμβάνω η Θράκη θα είναι ιδική μας. Δεν σου τα γράφω αυτά δι’ εσωτερικήν κατανάλωσιν αλλά, εξ όλων όσων γνωρίζω, εξάγω συμπεράσματα και πείθομαι περί τούτου.
Εκείνο το οποίον συμφέρει εις ημάς είναι να συνεργαζώμεθα εν αρμονία με τους Γάλλους και να αποφεύγωμεν προστριβάς. Ουδόλως δε κωλυόμεθα να κάμωμεν και ημείς την προπαγάνδαν μας, ιδία εις το Τουρκικόν στοιχείον, όπερ πρέπει να βλέπης συχνά και να εξουδετερής την αντίθετον προπαγάνδαν.
Εννοώ τον πόνον της ψυχής σου και αναγνωρίζω την θλίψιν σου, δι’ όσα βλέπεις, συνιστώ μόνον υπομονήν και ταχέως θα παρέλθη η δύσκολος αύτη κατάστασις…
Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την Μεραρχίαν και από όλους ακούω επαίνους, μπράβο σου. Περί τούτου ήμουν βέβαιος και δι’ αυτό εξελέγης διά την συμμετοχήν εις την διεθνή κατάληψιν.
Περαίνων σου εκφράζω την άπειρον εκτίμησίν μου και σου αποστέλλω τους θερμοτάτους φιλικούς χαιρετισμούς μου.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Πολιτιστικό ημερολόγιο της ΦΕΞ «Ξάνθη Ελεύθερη 1919-2019»

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ …
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019 / [18:30] Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης,
«Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» του Ασημάκη Φλιάτουρα. Θα μιλήσουν: η Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, καθηγήτρια γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ. / Δ.Π.Θ και ο συγγραφέας.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 / [11:30] Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ
Παρουσίαση του βιβλίου της Μάρθας Αποστολίδου «Η Μίρκα και οι δουλειές του σπιτιού»

*Οι ομιλίες που πραγματοποιούνται στο Μουσείο αναμεταδίδονται ζωντανά στο Ράδιο Ξάνθη 93,5 και στο www.radioxanthi.gr

Το πρόγραμμα της ΦΕΞ είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

Το πρόγραμμα της ΦΕΞ υλοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ • ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ • ΣΕΚΕ ΑΕ • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΜΕΖΑ • ΜΑΣΟΥΤΗΣ • ΣΚΑΡΠΕΛΟ – συντήρηση έργων τέχνης • ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ • MEZEBAR- Bar & Gril • ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΠΥΡΓΕΛΗ» • ΥΔΡΩ COSMOS • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ • SCHUR FLEXIBLE ABR •

You may also like...