Σεπτέμβριος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Σεπτέμβριος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού – Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ξεναγήσεις Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12.00 Δωρεάν ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Ο άγιος Σάββας Σερβίας» από τον επιμελητή της έκθεσης. Η έκθεση αποτελεί συνδιοργάνωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με το Μουσείο Ιστορίας της Σερβίας. Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος». Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12:00 Δωρεάν ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.» από τον επιμελητή της έκθεσης. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου – Νικολαΐδου». Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 στις 19.30 |Μόνιμη έκθεση Θεατρικές αναγνώσεις επιλεγμένων κειμένων-πηγών βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ. Ο συγγραφέας Ισίδωρος Ζουργός διαβάζει αποσπάσματα από τα έργα του.
Είσοδος ελεύθερη.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12.00 Θεματική ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου με τίτλο «Η πόλη, η Οικουμένη, ο Άγιος» από αρχαιολόγο του Μουσείου.
Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00  Θεματική ξενάγηση «Πόλ(ε)ις. H πορεία μιας γειτονιάς στο χρόνο» με τους dot2dot που αφορά στη γειτονιά του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με αφετηρία τον Λευκό Πύργο. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2313306433 (κα Χωτίδου, καθημερινές 9.00 – 12.00). Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα.

Διαλέξεις Σαββάτο 23 Σεπτεμβρίου 2017 στις 19.30 |Αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Διάλεξη του Τεύκρου Μιχαηλίδη με τίτλο «Γεωμετρία και Φως». Μια συνδιοργάνωση του ΜΒΠ με την ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ.

Νέες εκθέσεις «Νέος εξπρεσιονισμός αντι-παραστάσεις του σύγχρονου κόσμου» από την ομάδα F-14 Κοινόν Φωτογράφων στο αίθριο του Μουσείου. Διάρκεια έκθεσης: 8 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου 2017 Έκθεση ζωγραφικής σύγχρονων κινέζων καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν την παραδοσιακή τεχνική της λάκας από την επαρχία Fujian. Πρόκειται για μια διοργάνωση στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Έτους Ελλάδας-Κίνας και Κίνας-Ελλάδας 2017 και με αφορμή την επιλογή της Κίνας ως τιμώμενης χώρας στην 82η ΔΕΘ. Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».
Διάρκεια έκθεσης: 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεχίζονται οι περιοδικές εκθέσεις Στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» Περιοδική έκθεση με τίτλο «Ο άγιος Σάββας Σερβίας» σε συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας της Σερβίας.  Στην έκθεση παρουσιάζονται απεικονίσεις του αγίου και επεξηγηματικά κείμενα σχετικά με τη ζωή και το έργο του, ενώ κεντρικό έκθεμα αποτελεί το ακριβές αντίγραφο της ποιμαντορικής ράβδου του αγίου.
Έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2017.
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων “Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου”
Περιοδική έκθεση με τίτλο “Η Αγία Σοφία των αδελφών Fossati μέσα από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.”, σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και με την υποστήριξη της Αγιορειτικής Εστίας. Η έκθεση, πραγματοποιείται με την αφορμή των ενενήντα χρόνων λειτουργίας (1927-2017) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ. και φιλοξενεί λιθογραφίες των Ιταλοελβετών αρχιτεκτόνων αδελφών Fossati και χάρτες της Κωνσταντινούπολης.

Έως τις 15 Οκτωβρίου 2017.

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μας στην ιστοσελίδα www.mbp.gr

September in the Museum of Byzantine Culture – Cultural events

Guided tours Friday 1 September 2017 at 12.00 Free guided tour through the temporary exhibition “St. Sava of Serbia” by the curator of the exhibition. The exhibition is a co-organization of the Museum of Byzantine Culture and of the Historical Museum of Serbia. Wing of temporary exhibitions “Kyriakos Krokos”.

Tuesday 12 September 2017 at 12:00 Free guided tour through the temporary exhibition “The Hagia Sophia of the Fossati brothers through the Trikoglios Library of the A.U.TH.” by the curator of the exhibition. Multi-purpose hall “Eftychia Kourkoutidou-Nikolaidou”.

European Heritage Days Thursday 21 September 2017 at 19.30 |Permanent exhibition Theatrical readings of selected texts of Byzantine and Post-Byzantine times in collaboration with the State Theatre of Northern Greece. The author Issidoros Zourgos reads extracts from his works.
Entrance free.

Friday 22 September 2017 at 12.00 Thematic guided tour through the permanent exhibition of the Museum, titled “The city, the World and the Saint” by an archaeologist of the Museum. Entrance free.

Saturday 23 September 2017 at 11.00 Thematic guided tour “City(-ies). The tour of a neighborhood through time” with the dot2dot group. The action concerns the neighborhood of the Museum of Byzantine Culture starting from the White Tower. Reservations on tel. 2313306433 (Mrs. Chotidou, 9.00 – 12.00). Maximum of participants: 30 persons.

Lectures Saturday 23 September 2017 at 19.30 |Amphitheatre “Melina Mercouri” Lecture by Tefkros Michailidis, titled “Geometry and Light”. A co-organization of the Museum with the group THALES + FRIENDS.

New temporary exhibitions “New Expressionism anti-representations of the modern world” by the F-14 Joint Photographers group in the Museum’s atrium.
Duration of the exhibition: 8 September – 22 October 2017

Painting exhibition of modern Chinese artists who use the traditional lacquer technique from the Fujian province. It is an event in the context of the cultural activities of the Year of Greece-China and China-Greece 2017. It is organized on the occasion of the election of China as an honored country in the 82nd International Thessaloniki Fair. Wing of temporary exhibitions “Kyriakos Krokos”.
Duration of the exhibition: 15 – 30 September 2017

Temporary exhibitions to be continued

In the wing of temporary exhibitions “Kyriakos Krokos”

Temporary exhibition under the title “St. Sava of Serbia” in cooperation with the Historical Museum of Serbia. Depictions of the saint and explanatory texts on his life and work are presented in the exhibition, while the main exhibit is the exact copy of the pastoral rod of the saint.

Until 13 September 2017.

In the multi-purpose hall “Eftychia Kourkoutidou-Nikolaidou”

Temporary exhibition under the title “The Hagia Sophia of the Fossati brothers through the Trikoglios Library of the A.U.TH.”, in cooperation with the Central Library of the A.U.TH. and with the support of the Mount Athos Center. The exhibition is held on the occasion of the ninety years of operation (1927-2017) of the Library & Information Centre of A.U.TH. and houses lithographs of the Italian-Swiss architects brothers Fossati and maps of Constantinople.

Until 15 October 2017.

 

You may also like...