Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Περιφέρεια Αττικής

 • Έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
 • Συντηρήσεις – στερεώσεις Μνημείων – Συνόλων – Χώρων
 • Αισθητικές παρεμβάσεις και έργα συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία
 • Αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις Κτιρίων – Μνημείων και Συνόλων
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια – πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης)
 • Έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ
 • Έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Μνημείων – Χώρων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Δράσεις και μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις, κλπ.).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Αττικής”

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα …

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ, παραγόμενο από το Ο.Π.Σ., υποβαλλόμενο σε ηλεκτρονική μορφή, αφού υπογραφεί καταλλήλως. Το υπογεγραμμένο Τ.Δ.Π.Π. συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

(vii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ1 (απαραίτητες αρχικές, τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες πράξης).

(viii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ2 (άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης).

(ix) Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης μελετών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ1 με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.

(x) Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Το σύνολο αυτών αποτυπώνεται στους υποβαλλόμενους πίνακες Δ1 και Δ2.

(xi) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται με εργολαβία.

(xii) Αναλυτική προμέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία.

(xiii) Στην περίπτωση έργων που θα εκτελεστούν με μελέτη-κατασκευή θα πρέπει να ακολουθούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 3316/2005 και στο άρθρο 10 του Π.Δ. 609/85.

(xiv) Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα κ.α.

(xv) Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ2.

(xvi) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ3, εφόσον απαιτείται.

(xvii) Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.

(xviii) Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας.

Τι χρηματοδοτείται

 • Έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
 • Συντηρήσεις – στερεώσεις Μνημείων – Συνόλων – Χώρων
 • Αισθητικές παρεμβάσεις και έργα συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία
 • Αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις Κτιρίων – Μνημείων και Συνόλων
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια – πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης)
 • Έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ
 • Έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Μνημείων – Χώρων
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Δράσεις και μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις, κλπ.)

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της με αρ. πρωτ. 31715/ΕΥΣ4794 ΚΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά, ενώ η ισχύς της παρούσας μπορεί να ανακληθεί αιτιολογημένα από την ΕΥΠΟΤ, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας http://ep.culture.gr.

Περίοδος υποβολής

από 12/3/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (TΔΠΠ σε 3 αντίτυπα, τα υπόλοιπα έγγραφα σε 1 αντίτυπο) και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα, τις ώρες 08:30-15:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει υποχρεωτικά την πρόταση νέου έργου προς ένταξη μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ βάσει του αρ. πρωτ. 38590/ΟΠΣ 1140/7.9.2011 εγγράφου που αφορά την «Υποχρεωτική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς Διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση (εφ΄ όσον απαιτείται) υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10681 Αθήνα τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο  με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ και θα πρέπει να υποβληθεί σε τρία αντίγραφα.

prosklhsh

You may also like...