Προστασία και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς

Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επισκεπτών, συστήματα ασφαλείας – εξοπλισμός, δράσεις και μέσα προβολής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τομείς ενδιαφέροντος
Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχων
Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς που έχουν την αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας …

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα.
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.
(vii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ)
(viii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ2 (ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)
(ix) Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης μελετών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ1 με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.
(x) Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Το σύνολο αυτών αποτυπώνεται στους υποβαλλόμενους πίνακες Δ1 και Δ2.
(xi) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης (εφόσον υπάρχουν) στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται με εργολαβία.
(xii) Αναλυτική προμέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία.
(xiii) Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα.
(xiv) Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ2.
(xv) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ3.

Τι χρηματοδοτείται
Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Συντηρήσεις και στερεώσεις Μνημείων, Συνόλων και Χώρων
  • Αναστηλώσεις και αποκαταστάσεις Κτιρίων, Μνημείων και Συνόλων
  • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια – πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης)
  • Έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ
  • Έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Μνημείων – Χώρων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
  • Δράσεις και μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις κλπ.)

Προϋπολογισμός  € 37.023.529,41

Περίοδος υποβολής από 15/11/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.grΔιεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα

Φαξ 210 3307642
Α. Καλογήρου   210 3307622

You may also like...