Προκήρυξη διαγωνισμού μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγ_277_173_True_1_thumbnailωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών (συγκεκριμένα έως και την 5η Μαΐου).Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού, ως εξής:

 Α.        3η Κατηγορία

α.       Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα όμποε (οξύαυλο)

β.       Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα κόρνα

 Β.        4η Κατηγορία

α.       Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στις βιόλες

β.       Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στο 2ο – 4ο κλαρινέτο (ευθύαυλο) με υποχρέωση στο κλαρινέτο μπάσο

 Β.        5η Κατηγορία

Δύο (2) θέσεις Μουσικών στα Α’ βιολιά

 Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Ως προς την ιθαγένεια

α)      Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή

β)          Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

γ)          Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α/1958).

δ)          Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2.Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.

3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

4.Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).

5.Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στην Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Α. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2016. Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα των ακροάσεων θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών (συγκεκριμένα έως και την 5η Μαΐου), να υποβάλουν την αίτησή τους επιλέγοντας ένα από τα κάτωθι:

Να καταθέσουν προσωπικά την αίτηση στα γραφεία της Κ.Ο.Α. (Βασιλίσσης Σοφίας 86, ώρες 10π.μ.-2μ.μ.)

Να ταχυδρομήσουν (με απόδειξη, δηλαδή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 5/5) στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Β. Σοφίας 86, 11528, Αθήνα) την αίτησή τους.

Να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικώς στο e-mail: papostolidis@koa.gr

Έντυπα αιτήσεων μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από τα γραφεία της Κ.Ο.Α. ή στο παρόν link.  Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισοτίμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.

Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.

 Εξεταστέα Ύλη

   Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

ΟΜΠΟΕ

Κορυφαίοι Α΄

α)          Κοντσέρτο: STRAUSS ολόκληρο

β)          MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μείζ. KV 314 το 1ο μέρος με Cadenza.

γ)          Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ)      Prima Vista

 ΚΟΡΝΑ

Κορυφαίοι Α΄

α)          STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο αρ.1 ή αρ.2, ολόκληρο

β)          MOZART: Κοντσέρτο αρ.3 KV 477 ή Κοντσέρτο αρ.4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza.

γ)          Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ)      Prima Vista

 ΒΙΟΛΕΣ

Κορυφαίοι Β΄

α)      Το 3ο και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER

β)      Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος

γ)          Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ)      Prima Vista

 ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ

Κορυφαίοι Β΄

α)          WEBER: Κοντσέρτο αρ.2 έργο 74 σε μι ύφ. μείζ. το 1ο και το 2ο μέρος

β)          MOZART: Κοντσέρτο σε λα μείζ. KV 622 το 1ο μέρος με Cadenza (εκτέλεση με Clarinetto basso)

γ)          Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα

δ)      Prima Vista

 ΒΙΟΛΙΑ

Μουσικοί

α)      Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza

β)          MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza

γ)          Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli)

Τα ορχηστρικά αποσπάσματα θα διανέμονται στα γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Τρίτη 17 Μαΐου (10π.μ.-2μ.μ.) και θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Ορχήστρας.

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού για δύο (2) θέσεις, η εξέταση για τη δεύτερη θέση γίνεται μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη των δύο θέσεων.

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

 Από: Athens State Orchestra – Press Office <pressoffice@koa.gr>

 

You may also like...