Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου

Ο ∆ήµαρχος του Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης
και το ∆.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου
σας προσκαλούν
στη θεατρική παράσταση
“ Η Τ ρ έ λ α Σ ύ ν ο ρ α ∆ ε ν ΄ Ε χ ε ι ”
του Λεωνίδα Τσίπη
Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου 2014 , ώρα 11:00 π.µ.
Πολυχώρος ∆ηµαρχείου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος)
Είσοδος Ελεύθερη
Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου
Ο ∆ήµαρχος του Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης
και το ∆.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου
σας προσκαλούν
στη θεατρική παράσταση
“ Η Τ ρ έ λ α Σ ύ ν ο ρ α ∆ ε ν ΄ Ε χ ε ι ”
του Λεωνίδα Τσίπη
Σάββατο 20 ∆εκεµβρίου 2014 , ώρα 11:00 π.µ.
Πολυχώρος ∆ηµαρχείου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος)
Είσοδος Ελεύθερη

You may also like...