Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.) ιδρύθηκε το 2011 και βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφος, όμως δεν υπάρχουν και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε ότι αφορά την οργάνωση-διοίκηση του φορέα, υπεύθυνο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το ΔΣ αποτελείται από 15 άτομα και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Κωνσταντίνος Φραγκιαδάκης . Τέλος, για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 5 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής χαρακτηρίζεται μέτριο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του φορέα αφορούν τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά και εκδηλώσεις λόγου που διεξάγονται. Επιπλέον, εκδηλώσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η συχνότητα των οποίων αυξάνεται κατακόρυφα τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος -Οκτώβριος). Η συχνότητα διεξαγωγής τους διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο και τις αναζητήσεις των πολιτών. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Επιπλέον, καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και παράλληλα υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους. Τέλος, η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων θεωρείται πολύ εύκολη με τα ΜΜΜ.
ΚΟΙΝΟ- ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται απευθύνονται στις ηλικιακές ομάδες 18-45 ετών κι, επιπλέον, έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε αυτές. Οι πολίτες έδειξαν σε μέτριο βαθμό ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, όμως παρατηρείται μεγάλη συμμετοχή σε αυτές (όσες σχετίζονται δηλαδή με τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τις εκδηλώσεις λόγου). Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ίντερνετ και τύπου. Τέλος, οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από δωρεές κι επιχορηγήσεις και αυτή η χρηματοδότηση θεωρείται επαρκής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 1 μήνας και ο μέσος όρος κόστους 2.500 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Επιπλέον, υπάρχει κάποιο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα όπως και σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή, ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα κι ενώσεις, όμως υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Επιπλέον, ο φορέας έχει σαν στόχο σε κάποιο βαθμό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (συγκεκριμένα: σε μεγάλο βαθμό για την πολυπολιτισμικότητα, το διάλογο πολιτισμών, την αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα και για τους μετανάστες-ρατσισμό, ενώ σε μέτριο βαθμό για την πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων ). Τέλος, υπάρχει μέριμνα σε ότι αφορά την περιβαλλοντική προστασία και την περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής- τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται και με άλλους δήμους της περιφέρειας για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων όπως και με άλλους ΟΤΑ σε επίπεδο δικτύου. Ακόμα, υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο δικτύου-συμράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου-Future Library . Εν τέλει, θεωρείται απαραίτητη δικτύωση με δήμους της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Αρχικά, ένα από τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν είναι η έλλειψη ανοιχτού θεάτρου για τη χοροθέτηση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή ενός τέτοιου χώρου στο μέλλον. Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού για τη στελέχωση των υφιστάμενων χώρων, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πρόσληψη υπαλλήλων (είτε μόνιμων είτε εποχιακών), όμως λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων, όπως ισχύει, και λόγω της μη χορήγησης έγκρισης για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού από το αρμόδιο υπουργείο δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσής τους. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη ενός οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό. Ωστόσο, παρόλο που το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό, δεν παρέχονται κίνητρα για στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης περισσότερου επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, δεν πραγματοποιούνται έρευνες κοινού προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάτι το οποίο έχει προταθεί και είναι αποδεκτό από τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. είναι η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης. Θεωρείται ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης (πχ πραγματοποίηση Φεστιβάλ Γαστρονομίας με προβολή των προϊόντων και του τοπικού πολιτισμού). Τέλος, η διασύνδεση των πολιτιστικών δράσεων με τον τουρισμό μέσα από την πολυμορφία των εκδηλώσεων με αντίκρισμα στην οικονομία της περιοχής (εναλλακτικός τουρισμός, φεστιβάλ, εικαστικά κλπ) πιστεύεται πως θα ήταν η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική προκειμένου η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...