Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου ονομάζεται οργανισμός παιδείας πολιτισμού και περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Ιδρύθηκε το 2011 και η έδρα του βρίσκεται στην Άρτεμις – Αττική. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι. Ακόμη υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 άτομα. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρόεδρος είναι η Κ. Μάρκου Παναγιώτα. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 6 άτομα και εθελοντικά εργάζονται ακόμη 10 άτομα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο δήμος Σπάτων- Αρτέμιδος δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως χορό, μουσική, θέατρο και κινηματογράφο. Υπάρχουν εκδηλώσεις στο δήμο οι οποίες είναι τακτικές αλλά και εκδηλώσεις περιοδικές. Μερικές από αυτές είναι τα ποιητικά αναλόγια με διάρκεια από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο και το εαρινό φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου με διάρκεια 30 ημερών την περίοδο της άνοιξης. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου διεξάγονται μηνιαία ( 4 εκδηλώσεις το μήνα) και υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά , ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα ΜΜΜ και οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
ΚΟΙΝΟ -ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε άτομα από 45 και άνω και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες εκδήλωσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα της μουσικής , του θεάτρου και της ποίησης.Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω του τύπου και του διαδικτύου και οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος του δήμου χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δωρεές και η χρηματοδότηση αυτή δεν θεωρείται επαρκής για τα πολιτιστικά. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο. Ο δήμος προνοεί για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες και λόγω τις οικονομικής κρίσης ο δήμος παρέχει την δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης εξαρτάται από το είδος της. Για παράδειγμα η διοργάνωση των ποιητικών αναλογιών απαιτεί 3 μήνες δουλειά ενώ η διοργάνωση του εαρινού ερασιτεχνικού θεάτρου απαιτεί εργασία 7 μηνών. Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης εξαρτάται καθαρά από τι απαιτεί η κάθε εκδήλωση. Άλλες είναι μηδενικού κόστους και άλλες μπορεί να στοιχίσουν από 2.500€ μέχρι 5.000€. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα. Ακόμη υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή όχι όμως συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Ακόμη υπάρχει προσπάθεια διεύρυνσης πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Αφορά σε αρκετά μεγάλο βαθμό τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων,η πολυπολιτισμικότητα και η αλληλεπίδραση πολιτισμών και η δημιουργικότητα) Ενώ αφορά σε μέτριο βαθμό τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τους μετανάστες και τον ρατσισμό. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου υπάρχει μέριμνα.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος Σπάτων- Αρτέμιδος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους και με την περιφέρεια και ακόμη συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε επίπεδο δικτύου- συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υπάρχει συνεργασία με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Τέλος θεωρείται απαραίτητη η δικτύωση – σύμπραξη με άλλους ΟΤΑ από όλη την Ελλάδα και με την περιφέρεια. Συγκεκριμένα με τους δήμους της ευρύτερης Αττικής για τον συντονισμό των τοπικών πολιτιστικών παρεμβάσεων, την ανταλλαγή των σχετικών εμπειριών αλλά και την ανάδειξη προβολής τους.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος είναι οικονομικά και ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου όπως το Υπουργείο Πολιτισμού με ρόλο συμβουλευτικό , καθοδηγητικό και συντονιστικό γιατί θα πρέπει να χαράξει την πολιτική που θα ακολουθήσει ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»του δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος ανεξάρτητα από τις ικανότητες ή μη του αιρετού προέδρου . Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό χρησιμοποιείται σε επίπεδο συμβουλευτικό και προσφέρονται κίνητρα για συνεχείς επιμόρφωση και για βελτίωση της εργασίας των εργαζομένων. Ακόμη υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας είναι μία αποδεκτή πρόταση από το δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση, για παράδειγμα στις καθιερωμένες εκδηλώσεις του εορτασμού των πολιούχων της πόλης των Σπάτων Πέτρου και Παύλου καθώς και κατά τη διάρκεια του εορτασμό της πολιούχο της πόλης της Αρτέμιδος Αγίας Μαρίνας, τονώνεται η αγορά και η κίνηση στης καφετέριες και τα εστιατόρια αυξάνεται. Επίσης το ίδιο συμβαίνει κατά τη διάρκεια του εαρινού φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου με τις θεατρικές ομάδες των όμορων δήμων οι οποίες συνεισφέρουν στην τόνωση της αγοράς των Σπάτων. Τέλος η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική είναι η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας σε επιχειρησιακά και αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προβολή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών αγαθών, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών αλλά και την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Πόλεων και την διοργάνωση εκδηλώσεων όπως για παράδειγμα τη Γιορτή του κρασιού.

You may also like...