Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
H Ονομασία Πολιτιστικού Οργανισμού είναι Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ . Ιδρύθηκε το έτος 2011 και η έδρα του βρίσκεται ΚΗΦΙΣΙΑ.ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 3
Οι υποδομές –εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων είναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους καιΔημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων
Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας
(Δ/νση,
τηλ.,
e-mail) και
URL
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το Δ.Σ. αποτελείται από 15
Δεν υπάρχει υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων-καλλιτεχνικός διευθυντής
Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι 5 και δεν υπάρχει ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι τομείς που δραστηριοποιείται ο φορέας είναι Χορός, μουσική, θέατρο, εικαστικά
Μια από τις τακτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι τα ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ
Και η εποχή που δραστηριοποιούνται είναι ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι ΜΗΝΙΑΙΑ
Υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους
Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά, ηλικιωμένους,
Καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών
7.Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων δεν είναι τόσο εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι από 18 και άνω
Έχουν παρατηρήσει αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα
Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι μεγάλη
Ο τομέας πολιτιστικών εκδηλώσεων που παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η μουσική
Το κοινό για τις δραστηριότητες του δήμου ενημερώνεται μέσω ίντερνετ, και τύπου
Οι δραστηριότητες του συλλόγου κατά την άποψη του υπεύθυνου αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν χρηματοδοτείται με καμία από τις επιλογές που δόθηκαν.(χρηματοδοτήσεις, δωρεές, συνδρομές)
Και συνεπώς δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου
Σε μερικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται υπάρχει αντίτιμο
Όμως υπάρχει έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου
Πιστεύεται πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την Οικονομική συγκυρία
Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι ένας ΜΗΝΑΣ
Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2000 ΕΥΡΩ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου
Δεν υπάρχει συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις
Δεν υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς
Ο βαθμός που αφορά τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία; (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες, ρατσισμός, αλληλε-πίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα κλπ) είναι μέτριος
Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή
Ο δήμος συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας)για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις;
Δεν συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού;
Είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η έλλειψη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θεωρούν πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής.
Δεν αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό καθώς δεν υπάρχει
Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και κυρίως ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από τις παρακάτω προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι από μέρους όλες τους αποδεκτές
Α. Θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα,
β Αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας,
γ. Αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων,
δ. Ενδυνάμωση του εθελοντισμού,
ε. Δημιουργία σχετικών δικτύων
στ Δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης.
Θεωρούν ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης
Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΣΟΥΝ
Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις? ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

You may also like...