ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι ΝΠΔΔ πολιτισμού και αθλητισμού δήμου Ζωγράφου και ιδρύθηκε 10 Μαϊου 2011. Η έδρα είναι στην Αττική, Ζωγράφου. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για την διεξαγωγή εκδηλώσεων είναι: θέατρο, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Υπάρχουν επίσης υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το Δ.Σ αποτελείται από 15 άτομα και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του ΝΠΔΔ. Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι 7. Εθελοντική συμμετοχή δεν υπάρχει.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο, στα εικαστικά και στις παρουσιάσεις βιβλίων. Οι εκδηλώσεις οι τακτικές είναι 1) οι πανελλήνιοι θεατρικοί αγώνες ερασιτεχνικών θιάσων που λαμβάνουν χώρα κάθε Σεπτέμβριο (τα τελευταία 29 χρόνια) και διαρκούν από 7 ως 15 ημέρες. 2) η παράσταση του θεατρικού εργαστηρίου του ΝΠ που γίνονται κάθε Ιούνιο και η διάρκειά της είναι μια εβδομάδα. 3) εικαστικές εκθέσεις των τμημάτων του ΝΠ που επίσης γίνονται κάθε Ιούνιο και διαρκούν μια εβδομάδα. 4) συναυλίες μαθητών ωδείου κάθε Ιούνιο και είναι ημερήσιες. 5) χορευτικές επιδείξεις τμημάτων του ΝΠ. Οι περιοδικές εκδηλώσεις είναι οι εικαστικές εκθέσεις, τα μουσικά θεατρικά αφιερώματα, τα επετειακά αφιερώματα, οι συναυλίες, οι φιλοξενούμενες θεατρικές παραστάσεις και οι παρουσιάσεις βιβλίων. Οι εκδηλώσεις αφορούν όλες τις ηλικίες. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι κυρίως μηνιαία, εκτός από τις εκδηλώσεις των τμημάτων του ΝΠ, οι οποίες πραγματοποιούνται συγκεκριμένη περίοδο. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους και υπάρχουν και συγκεκριμένες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Οι εκδηλώσεις αυτές καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε ηλικιακές ομάδες από 18-45 ετών. Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα και η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο και στα εικαστικά. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω ίντερνετ και τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρηματοδότηση του πολιτιστικού οργανισμού γίνεται από συνδρομές και επιχορηγήσεις και δεν θεωρείται επαρκής. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει αντίτιμο και υπάρχει έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Θεωρείται ακόμα πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ιδανικά, θα πρέπει να υπάρχει μηνιαίος προγραμματισμός για την προετοιμασία της πολιτιστικής εκδήλωσης. Προετοιμάζονται και σε εβδομάδα με δεκαήμερο. Το μέσο κόστος τώρα μιας πολιτιστικής εκδήλωσης εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος της εκδήλωσης, από 2.000 ευρώ ως 6.000 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα. Ακόμα, υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν υπάρχει ούτε και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Γίνεται όμως προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών) αφορά λίγο τους στόχους του φορέα ενώ μέτρια αφορά του στόχους του, η πολυμορφία των πολιτιστικών εκφράσεων. Δεν αφορά καθόλου τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (μετανάστες-ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα). Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τα βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Όσον αφορά στη δικτύωση, ο δήμος δεν συνεργάζεται για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτά καθαυτή ούτε συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Συνεργάζεται όμως σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ (δήμου-περιφέρειας) για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς θεωρείται απαραίτητη σε επίπεδο πολιτιστικό, κοινωνικό και πρόνοιας με τους αντίστοιχους φορείς (περιφέρεια κλπ).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι οικονομικά και αντιμετωπίζονται με επιχορηγήσεις-χρηματοδοτήσεις από άλλους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, περιφέρεια κλπ). Υπάρχει επίσης έλλειψη ενός επίσημου οργάνου που θα μπορούσε να λειτουργεί πολύ περισσότερο με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό. Κίνητρα στους εργαζόμενους για συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση της εργασίας τους δεν προσφέρονται. Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Δεν υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων είναι μια πρόταση που έχει διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεσης σχέσης πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι από μέρος του δήμου αποδεκτή. Θεωρείται ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Τέλος, η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού είναι οι υποδομές, η διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων (φεστιβάλ), κοινωνικές δράσεις.

You may also like...