Κοινωνική Προστασία Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Άνδρου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι ΝΠΠΔ Κοινωνική Προστασία Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Άνδρου. Ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι η Άνδρος. Για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπάρχουν υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφος. Παράλληλα υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 15 άτομα. Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής ανέρχεται σε 20%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο τομέας δραστηριοποιείται στους εξής φορείς μουσική, θέατρο, εικαστικά, λογοτεχνικό διαγωνισμό, βραβεία Ν.Θεμέλη, αθλητικές εκδηλώσεις, ημερίδες και θεμέλια Οι εκδηλώσεις τόσο τακτικές όσο και οι περιοδικές είναι ιστορικές εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου, η γιορτή της πόλης της Άμφισσας, το Χάνι της Γραβιάς, η ναυμαχία της Αγκάλης, Καρναβαλικές εκδηλώσεις δήμου Δελφών, θρησκευτικές εκδηλώσεις ανά δημοτική κοινότητα, φεστιβάλ, σεμινάρια, συνέδρια, αθλητικές εκδηλώσεις, αθλητικό Ράλλη Ακρόπολης, Δελφίνια και Ξενοφάνης. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι το καλοκαίρι εβδομαδιαία, υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδία. Το φάσμα των ενδιαφερόντων των δημοτών καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η πρόσβασή των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων όμως είναι μετριαίας μορφής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε άτομα ηλικίας έως 18 ετών. Παρατηρείται αύξηση αλλά και μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα καθώς η ανταπόκριση των πολιτών είναι πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στην μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω του ραδιοφώνου, του ιντερνέτ και του τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων η χρηματοδότηση όμως αυτή κρίνεται ανεπαρκής. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο αλλά υπάρχει έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Εν μέσω οικονομικής κρίσης κρίνεται άλλωστε αναγκαίο να παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2 μήνες. Το μέσο όρο κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης ποικίλλει ανάλογα με το θέμα της εκδήλωσης. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Υπάρχει μελλοντικό πλάνο για τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου αλλά και σχεδιασμός νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή αλλά ούτε και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Υπάρχει όμως προσπάθεια για διερεύνηση των πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς υπευθύνους. Η πραγματοποίηση για την πολιτιστική πολυμορφία όπως η πολυ πολιτισμικότητα, ο διάλογος πολιτισμών, η πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, οι μετανάστες, ο ρατσισμός, η αλληλεπίδραση πολιτισμών και η δημιουργικότητα αφορούν σε μικρό έως και μέτριο με βαθμό τους στόχους του φορέα. Όσον αφορά όμως την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου σε σχέση με τις δράσεις της πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής υπάρχει μέριμνα.. Ο δήμος συνεργάζεται με τους δήμους των Κυκλάδων. Η δικτύωση-σύμπραξη με άλλους φορείς όπως η περιφέρεια και τα άλλα που αναφέρθηκαν όπου ήδη υφίσταται συνεργασία καθώς και η δυνατότητα διερεύνησης της συνεργασίας με άλλους αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι απαραίτητη.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κυριότερο προβλήμα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η έλλειψη χρημάτων. Θεωρείται πως υπάρχει έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το υπουργείο πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό δεν αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό και υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Επιπλέον προσφέρονται κίνητρα στους εργαζομένους τόσο για συνεχή επιμόρφωση, όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο την διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης είναι προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από τους δήμους. Ο πολιτισμός άλλωστε αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της περιοχής είναι το Φεστιβάλ Φουρταλίας και παραδοσιακών προϊόντων στο Κόρθι και στην χώρα της Άνδρου όπου κινητοποιούνται ντόπιοι παραγωγοί και τονώνεται το εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων. Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η ενίσχυση εκδηλώσεων στοχευόμενων στην ντόπια παραγωγή και στο περιβάλλον.

You may also like...