Κοινωνία, Πολιτισμός και Αλληλεγγύη Ιεράπετρας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι Κοινωνία, Πολιτισμός και Αλληλεγγύη Ιεράπετρας. Ιδρύθηκε το 2011. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι η Ιεράπετρα Λασιθίου. Για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων διατίθεται βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Παράλληλα υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 3 άτομα, συν το εργατοτεχνικό προσωπικό. Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής ανέρχεται σε 60 %.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο τομέας δραστηριοποιείται στους εξής φορείς χορός, μουσική, θέατρο, και εικαστικά. Οι εκδηλώσεις τόσο τακτικές όσο και οι περιοδικές είναι οι εξής Κύρβεια (Ιούλιο-Αύγουστο),Χριστουγεννιάτικες εορτές, η Πολιτιστική Άνοιξη και το Πανελλήνιο Φεστιβάλ του ερασιτεχνικού θεάτρου ΤΑΚ. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι εποχιακή, υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδία , ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ και οικονομικά ασθενέστερους. Το φάσμα των ενδιαφερόντων των δημοτών καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η πρόσβασή των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 18 έως 45 ετών. Δεν παρατηρείται αύξηση αλλά ούτε και μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα καθώς η ανταπόκριση των πολιτών είναι πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στην μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του ιντερνέτ και του τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων και χορηγιών, η χρηματοδότηση όμως αυτή κρίνεται ανεπαρκής. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο αλλά ούτε κάποια έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Εν μέσω οικονομικής κρίσης κρίνεται όμως αναγκαίο να παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2 μήνες. Το μέσο όρο κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 4.000€. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Υπάρχει μελλοντικό πλάνο για τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου αλλά και σχεδιασμός νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή αλλά ούτε και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Δεν υπάρχει επιπλέον προσπάθεια για διερεύνηση των πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς υπευθύνους. Η πραγματοποίηση για την πολιτιστική πολυμορφία όπως η πολυ πολιτισμικότητα, ο διάλογος πολιτισμών, η πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, οι μετανάστες, ο ρατσισμός, η αλληλεπίδραση πολιτισμών και η δημιουργικότητα αφορούν σε μέτριο με πολύ μεγάλο βαθμό τους στόχους του φορέα. Όσον αφορά όμως την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου σε σχέση με τις δράσεις της πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής η μέριμνα είναι μετρίας φύσεως . Όσον αφορά όμως την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου σε σχέση με τις δράσεις της πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής η μέριμνα είναι μετρίας φύσεως. Ο δήμος προσπαθεί να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεργάζεται με άλλες περιφέρειες και πανελλήνια δίκτυα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η έλλειψη σχεδιασμού και διαμόρφωσης κατάλληλου χώρου, η έλλειψη επιδοτούμενων εισιτηρίων και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού Θεωρείται πως υπάρχει έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το υπουργείο πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό, παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Επιπλέον προσφέρονται κίνητρα στους εργαζομένους τόσο για συνεχή επιμόρφωση, όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο την διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η ενδυνάμωση του αθλητισμού είναι μία πρόταση που γίνεται αποδεκτή από τους δήμους. Ο πολιτισμός άλλωστε αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Δεν είναι παραγωγική επένδυση, αποτελεί όμως συστατικό στοιχείο διαμόρφωσης κουλτούρας και κοινωνικής υπόστασης και σαν τέτοιος πρέπει να διαπνέεται από υπευθυνότητα και τις αρχές της εγγύτητας στον πολίτη της απλότητας, της έκφρασης και της κοινωνικής ευαισθησίας ιδιαίτερα στις σημερινές μέρες. Ως κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η σύμπλευση της περιφερειακής πολιτιστικής παραγωγής με την ευαισθητοποίηση στις σύγχρονες κοινωνικές ελλείψεις μέσω της ενεργοποίησης τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων και ομάδων εθελοντισμού με ταυτόχρονη επιστράτευση του επαγγελματικού καλλιτεχνικού προσωπικού

You may also like...