Κοινοτική στήριξη για φεστιβάλ κινηματογράφου

16s11epid-thumb-largeΤο πρόγραμμα για την ενίσχυση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.
Το πρόγραμμα για την ενίσχυση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.
Την οικονομική ενίσχυση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων, προβλέπει το υποπρόγραμμα MEDIA, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020)». Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόσκληση του MEDIA, που αναφέρεται στην ενίσχυση φορέων που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ.
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αιτούντες πρέπει να είναι ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA (βλ. παρακάτω) και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από αυτές τις χώρες.
Επιλέξιμες είναι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις ακόλουθες χώρες:
Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης:
– προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα προγράμματα της Ενωσης που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης και σε παρόμοιες συμφωνίες.
– Χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).
– Την Ελβετική Συνομοσπονδία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή.
– Χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες, βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας, που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες, με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή οι περιφέρειες, σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές. Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
Μπορούν να επιλεγούν προτάσεις αιτούντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την προϋπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης, έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί με τον προαναφερόμενο κανονισμό.
Επικαιροποιημένος κατάλογος των χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την επιτροπή διατίθεται στη διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en)
Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.
Επιλέξιμες δράσεις
Σύμφωνα με την πρόσκληση, μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται από επιλέξιμες οντότητες που διοργανώνουν οπτικοακουστικά φεστιβάλ σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA θα γίνονται δεκτές.
Τουλάχιστον το 70% του επιλέξιμου προγράμματος που παρουσιάζεται στο κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ή τουλάχιστον 100 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους (ή 400 ταινίες μικρού μήκους – σε περίπτωση φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους) πρέπει να προέρχονται από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος «από χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA»:
– Το 50% των ταινιών πρέπει να είναι μη εγχώριες.
– Πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον 15 τέτοιες χώρες.
– Η μέγιστη διάρκεια των δράσεων είναι 12 μήνες.
Κριτήρια αξιολόγησης
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν με άριστα το 100. Οι ποσοστιαίες μονάδες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη στάθμιση που ακολουθεί:
Συνάφεια (40 βαθμοί): Αλληλεπίδραση με το ακροατήριο και ειδικότερα μηχανισμοί προβολής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των τελευταίων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων, όπως μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δράσεων κινηματογραφικής μόρφωσης του σχεδίου.
Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (20 βαθμοί): Η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής και γεωγραφικής του πολυμορφίας.
Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του σχεδίου (30 βαθμοί): Μέγεθος του ακροατηρίου και αντίκτυπος στην προώθηση και κυκλοφορία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων (χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μηχανισμών για τη διευκόλυνση της εμπορικής ή εναλλακτικής διανομής).
Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 βαθμοί): Η κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους της προτεινόμενης δράσης.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός (και για τους δύο κύκλους υποβολής) προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση σχεδίων εκτιμάται σε 3 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού, ανάλογα με τον αριθμό των ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα, και θα κυμαίνεται από 19.000 έως 75.000 ευρώ.
Η επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.
Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων: Ο πρώτος κύκλος υποβολής έκλεισε στις 17/12, ενώ για τον δεύτερο κύκλο οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 28/04/2016 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (eForm). Καμία άλλη μέθοδος υποβολής αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή.
Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en

You may also like...