Ιστορία της Ηλιούπολης μέσα από φωτογραφίες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΟΧΟΣ
Το Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης ιδρύθηκε με στόχους την διατήρηση της ιστορικής μνήμης , την ανάπτυξη συνείδησης εντοπιότητας και δεσμών καλής γειτνίασης των νέων γενεών και την ενίσχυση των υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
ΤΡΟΠΟΣ
Η συστηματική αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της πόλης που αποτελούν φωτογραφίες των συλλογών που ιδιώτες και φορείς θα διαθέτουν στον Δήμο. Έμφαση δίνεται στην διαχρονική εξέλιξη της καθημερινότητας των πολιτών.
ΜΕΘΟΔΟΣ
Η δημιουργία Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου της Πόλης της Ηλιούπολης με την μορφή Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου στην βάση Προτύπων και ελεύθερα προσβάσιμου μέσω διαδικτύου. Αυτή θα συντελεστεί σταδιακά και βάθος χρόνου μέσα από την άμεση: υποδοχή, οργάνωση, παρουσίαση και αξιοποίηση
Το επιλεγμένο υλικό θα αποτελείται από:
• φωτογραφίες όπως ορίζονται από πρότυπα ΕΛΟΤ
• έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης των φωτογραφιών.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ο Δήμος Ηλιούπολης
Αναλαμβάνει την παροχή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων και κάθε είδους υλικοτεχνική υποστήριξη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου, την διάθεση έμψυχου εθελοντικού δυναμικού και την παροχή των ιστορικών αρχείων της πόλης που έχει στην κατοχή του.
Η Φωτογραφική Λέσχη Ηλιούπολης
Έχοντας συνάψει επίσημη συνεργασία με τον Δήμο, αναλαμβάνει την παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εμπειρίας για την δημιουργία Ιστορικού Φωτογραφικού Αρχείου, συμμετέχει ενεργά στην δημιουργία του φωτογραφικού αρχείου με εθελοντική εργασία των μελών της και συμβάλει στην λειτουργία και επιμέλεια του Εκθεσιακού Κέντρου με:
• διάθεση μελών της για την παρουσίαση των εκθεμάτων και ξενάγηση ίων επισκεπτών,
• την φύλαξη και την τήρηση καταλόγου εκθεμάτων,
• την παροχή ενημέρωση και πληροφοριών στο κοινό,
• την διοργάνωση σχετικών προβολών, ομιλιών, διαλέξεων
• την κατάρτιση ενδιαφερομένων και εθελοντών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς και διαδικασίες του Εκθεσιακού Κέντρου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η διάθεση του χώρου και άλλων εκδηλώσεων εγκρίνονται αποκλειστικά από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας του Κέντρου με κριτήρια που καθορίζονται κατά περίπτωση με αποκλειστικό στόχο την προαγωγή των σκοπών του Εκθεσιακού Κέντρου
Η λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου εποπτεύεται από
επταμελή επιτροπή η οποία στην σημερινή σύνθεση της αποτελείται από τους παρακάτω::
Πρόεδρος Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής
Μέλη Αυγέρης Ιωάννης, Αποστολόπουλος Γεώργιος, Πόθος Κυριάκος, Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Σίσκος Γεώργιος, και Καραγιάννη Σοφία
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι δραστηριότητες αποβλέπουν στην διαρκή τεκμηρίωσή, προβολή και διάθεση φωτογραφικών συλλογών στο ευρύτερο κοινό με την μορφή :
• εκθέσεων,
• εντύπων,
• δημοσίευσης σε ιστότοπους,
• διάθεσης σε ερευνητές,
• διοργάνωσης ομιλιών και διαλέξεων
• σύναψης συνεργασιών με εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και άλλους φορείς σε θεματικά έργα.
Με την βοήθεια του Εκθεσιακού Κέντρου, οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι φωτογραφικών συλλογών ετοιμάζουν και υποβάλλουν αίτημα προς έγκριση στην Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας του Κέντρου.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εκθεσιακού Κέντρου, ειδικά για τις εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση φωτογραφικού υλικού, το αίτημα προετοιμάζεται από κοινού με ομάδα μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης με κριτήρια που αφορούν στην τεχνική επάρκεια, τον μορφότυπο, την αυθεντικότητα, την σπανιότητα, το ερευνητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αλλά και την ελκυστικότητα στο γενικό κοινό.
Κρίσιμη δραστηριότητα του Εκθεσιακού Κέντρου είναι η οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών Τεκμηρίωσης στην βάση διεθνών προτύπων.
Στόχος της τεκμηρίωσης των φωτογραφιών είναι να υποστηρίξει την αξιοποίησή τους από την πλευρά των χρηστών μετατρέποντας την «Πρώτη Ύλη» σε «Περιεχόμενο» με προσθήκη σε αυτήν διοικητικών και περιγραφικών μεταδεδομένων.
Η περιγραφή των φωτογραφιών στηρίζεται σε καθιερωμένα Πρότυπα και ανατίθεται σε ομάδα εθελοντών τεκμηριωτών που ενδεικτικά μπορεί να αποτελείται από:
κατοίκους ή επαγγελματίες με μακρά παρουσία στην πόλη στελέχη φορέων με μακρά επαφή με το κοινό της Ηλιούπολης στελέχη με εμπειρία στην αρχειοθέτηση στελέχη με εμπειρία στον χειρισμό Βάσεων Δεδομένων εμπειρογνώμονες στις τεχνικές όσο και την αισθητική φωτογραφιών ειδικευμένους επιστήμονες σε διαφορετικούς τομείς
Ως γενική αρχή, η τεκμηρίωση περιγράφει ό,τι εμφανίζεται στην εικόνα και εμμένει στα περιεχόμενα αυτής χωρίς αξιολογικές κρίσεις.
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Το Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Ηλιούπολης ιδρύθηκε με σκοπό να αναδειχτεί η ιστορία και τη ζωή της Ηλιούπολης μέσα από φωτογραφίες των συλλογών που ιδιώτες και φορείς θα διαθέτουν στον Δήμο.
Οι ενδιαφερόμενοι να συνεισφέρουν συλλογή φωτογραφιών που κατέχουν:
1. Σε συνάντηση με εξειδικευμένη ομάδα του Εκθεσιακού Κέντρου εξετάζονται τα πρωτότυπα με κριτήρια που αφορούν στην τεχνική επάρκεια, τον μορφότυπο, την αυθεντικότητα, την σπανιότητα, το ερευνητικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αλλά και την ελκυστικότητα στο γενικό κοινό.
2. Οι κάτοχοι υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης που εξετάζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκθεσιακού Κέντρου Δήμου Ηλιούπολης.
3. Οι κάτοχοι υπογράφουν τυποποιημένη σύμβαση πνευματικών δικαιωμάτων (Commons License)
4. Οι φωτογραφίες παραδίδονται στο Εκθεσιακό Κέντρο και συμπληρώνεται Δελτίο Παραλαβής.
5. Το Εκθεσιακό Κέντρο προχωρά σε ψηφιοποίηση με παράλληλη αρχική Τεκμηρίωση με βάση αναγνωρισμένα Πρότυπα.
6. Το Εκθεσιακό Κέντρο επιστρέφει τις φωτογραφίες στον κάτοχο τους και συμπληρώνεται Δελτίο Επιστροφής.
7. Το Εκθεσιακό Κέντρο προχωρά στην διαρκή προσθήκη περιγραφικών δεδομένων από εξειδικευμένες ομάδες Τεκμηριωτών.
8. Στην διαδικασία της Τεκμηρίωσης και αξιοποίησης συμμετέχουν οι κάτοχοι των συλλογών.

You may also like...