Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK
Συνδιοργάνωση
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Νομισματική Συλλογή Alpha Bank
11 Απριλίου 2014 – 19 Απριλίου 2015
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και διοργανώνουν την Έκθεση με τίτλο «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ALPHA BANK» στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου.

Το θέμα της Εκθέσεως σχετίζεται με τον ελληνικό αποικισμό, τη διάδοση και τη χρήση του νομίσματος, του βασικού συναλλακτικού μέσου, στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β΄ Αποικισμό στις σημερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία, διαμόρφωσαν τον πολιτισμό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νομίσματος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.

Στην Έκθεση θα παρουσιασθούν 121 νομίσματα των Ελληνικών αποικιών, εκ των οποίων 116 ανήκουν στη Συλλογή της Alpha Bank, 3 στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών και 2 σε Ιδιωτική Συλλογή.

Τα νομίσματα πλαισιώνονται από 61 μοναδικά αρχαία αντικείμενα, προϊόντα εργαστηρίων των ελληνικών αποικιών, για την καλύτερη κατανόηση της ιστορικής πορείας και της αναπτύξεως των αποικιών που παρουσιάζονται στην Έκθεση. Τα αντικείμενα αυτά προέρχονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα Αρχαιολογικά Μουσεία Δελφών, Ολυμπίας, Ερέτριας και Ιωαννίνων, καθώς και από τη Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθήνα). Η Έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης και αρχαία από τρία Μουσεία της Ιταλίας (Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, Museo Αrcheologico Νazionale della Siritide, Museo Archeologico di Giardini Naxos) και δύο της Ισπανίας (Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona-Empúries), χώρες όπου η αποικιακή δραστηριότητα των Ελλήνων υπήρξε μεγάλη.

Την Έκθεση συνοδεύει κατάλογος-λεύκωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Διάρκεια Εκθέσεως: 11 Απριλίου 2014 – 19 Απριλίου 2015
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων
Μανόλη Ανδρόνικου 6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για περισσότερες πληροφορίες Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης
και Δημοσιευμάτων
Τηλ.: 231 083 0538
Fax: 231 086 1306
E-mail: info.amth@culture.gr
http://www.amth.gr

Αlpha Bank
Νομισματική Συλλογή
Τηλ.: 210 326 2460-1
Fax: 210 326 2462
E-mail: numismatic@alpha.gr
http://www.alphanumismatics.gr

 THE EUROPE OF GREECE COLONIES AND COINS FROM THE ALPHA BANK COLLECTION
Jointly organised by the Archaeological Museum of Thessaloniki and the Alpha Bank Numismatic Collection
April 11, 2014 – April 19, 2015
Archaeological Museum of Thessaloniki

The Archaeological Museum of Thessaloniki and the Alpha Bank Numismatic Collection collaborate once again and organise the Exhibition entitled “THE EUROPE OF GREECE: COLONIES AND COINS FROM THE ALPHA BANK COLLECTION”, at the Museum’s Temporary Exhibitions Gallery.

The Exhibition addresses the subject of Greek Colonisation, the dissemination and the use of coins which constitute the principal medium of transactions in Europe. The Greek colonies founded during the Second Colonisation, in modern Spain, France, Italy, Albania, Ukraine, Romania and Bulgaria, shaped the culture of Europe and promoted the use of coins which, in Mainland Greece, had already been used since the beginning of the 6th century BC.

The Exhibition will showcase 121 coins from Greek colonies, of which 116 belong to the Alpha Bank Numismatic Collection, 3 to the Numismatic Museum of Athens and 2 to a Private Collection.

61 unique artifacts, mainly produced in workshops of Greek colonies, will accompany the coins, in order to facilitate the understanding of the historical course and development of the colonies presented in the Exhibition. These artifacts come from the National Archaeological Museum, the Archaeological Museum of Thessaloniki, the Archaeological Museums of Delphi, Olympia, Eretria, Ioannina, as well as from the 3rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities (Athens). The Exhibition will also include ancient artifacts from three Museums of Italy (Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, Museo Αrcheologico Νazionale della Siritide, Museo Archeologico di Giardini Naxos) and two Museums of Spain (Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona-Empúries), where the colonising activity of the Greeks was intensive.

The Exhibition is accompanied by a fully illustrated catalogue-album in Greek and in English. Exhibition duration: April 11, 2014 – April 19, 2015
Archaeological Museum of Thessaloniki
Temporary Exhibitions Gallery
6, Manoli Andronikou Street
THESSALONIKI 2

For further information Archaeological Museum of Thessaloniki

Public Relations, Documentation and

Publications Department

Tel.: +30 231 083 0538

Fax: +30 231 086 1306

E-mail: info.amth@culture.gr

http://www.amth.gr

Αlpha Bank

Numismatic Collection

Tel.: +30 210 326 2460-1

Fax: +30 210 326 2462

E-mail: numismatic@alpha.gr

http://www.alphanumismatics.gr

 

 

 

You may also like...