Διαδρομές στη Μάρπησσα | Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2020

Το σωματείο «Διαδρομές στη Μάρπησσα» συμμετέχει στον ψηφιακό εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) 2020 – “Πολιτιστική Κληρονομιά και Εκπαίδευση”, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 με τη δημιουργία τριών βίντεο μέσα από τα οποία το κοινό θα ξεναγηθεί ψηφιακά σε τρία ιδιαίτερα κτίσματα της Μάρπησσας της Πάρου.

Πρόκειται για χαρακτηριστικά δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Πάρου, στα οποία αντανακλάται η σοφία του λαϊκού πολιτισμού. Ο ανεμόμυλος του Άγουρου του 19ου αιώνα, αντιπροσωπευτικό δείγμα της προβιομηχανικής εποχής, στέκεται αγέρωχος αποκαλύπτοντας τον χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας εκείνης της περιόδου στις Κυκλάδες. Η οικία Ασπροπούλου, ένα κτήριο με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στον πυρήνα του παραδοσιακού οικισμού, μας μεταφέρει μνήμες και ιστορίες από τις αρχές του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα. Η οικία Ανουσάκη του 16ου αιώνα, με την αυθεντική κυκλαδίτικη λιτότητα που την χαρακτηρίζει, φιλοξενεί τον τελευταίο αργαλειό του χωριού διατηρώντας ζωντανή την τέχνη της υφαντικής από γενιά σε γενιά.

Στην παραγωγή των βίντεο θα συμμετέχουν κάτοικοι του χωριού, ενώ η προβολή τους θα γίνει διαδοχικά στις 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου σε προκαθορισμένες ώρες που θα ανακοινωθούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ. Μετά το πέρας του τριημέρου το υλικό θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι του φεστιβάλ στο youtube.

Η εθελοντική ομάδα διοργάνωσης του φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» καλεί το κοινό να “περπατήσει” για πρώτη φορά ψηφιακά στη Μάρπησσα μέσα από μια περιήγηση σε αγαπημένα κτήρια του παραδοσιακού οικισμού, που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης ενός τόπου με βαθιές ρίζες στο χρόνο.

Routes in Marpissa | European Heritage Days 2020

The association “Routes in Marpissa” participates in the digital celebration of the European Heritage Days (EHD) 2020 – “Heritage and Education”, 25-27 September 2020 with the creation of three videos through which the public will be guided digitally in three special buildings of Marpissa in Paros.

These are typical examples of the traditional architecture of Paros, which reflects the wisdom of folk culture. The windmill of Agouros family of the 19th century, a representative building of the pre-industrial era, stands proudly revealing the character of the agricultural society of that period in the Cyclades. Aspropoulou residence, a building with a special architectural interest in the core of the traditional settlement, brings us memories and stories from the beginning of the 17th century until today. Anoussaki residence of the 16th century, with the authentic Cycladic simplicity that characterizes it, hosts the last loom of the village, keeping alive the art of weaving from generation to generation.

The production of the videos will be attended by residents of the village, while their screening will take place successively on September 25, 26 & 27 at predetermined times that will be announced through the social media of the festival. After the end of the three days, the material will be available on the festival’s YouTube channel.

The volunteer team of the festival “Routes in Marpissa” invites the public to “walk” for the first time digitally in Marpissa through a tour of characteristic buildings of the traditional settlement, which highlight our cultural heritage and contribute to the preservation of the historical memory of a place with deep roots in time.

“Itinéraires à Marpissa” | Journées européennes du patrimoine 2020

L’association “Itinéraires à Marpissa” participe a la célébration virtuelle des Journées européennes du patrimoine 2020 – “Patrimoine et éducation”, 25-27 Septembre 2020 par la création de trois vidéos qui guideront le public dans trois bâtiments caractéristiques de Marpissa à Paros.

Il s’agit des exemples exceptionnels de l’architecture traditionnelle de Paros, dans lesquels se reflète l’identité de la culture de communauté. Le moulin Agouros qui date au 19ème siècle, est un exemple représentatif de l’époque préindustrielle et se tient toujours debout en relevant l’identité de la communauté agricultural de cette période en Cyclades. La demeure Aspropoulou, est un bâtiment dans le centre du village traditionnel, très intéressant du point de vue architecture, qui nous transmet des histoires et de mémoires du 17ème siècle jusqu’ aujourd’hui. La demeure Anoussaki qui date au 16ème siècle et se caractérise de son simplicité authentique cycladique, accueille le dernier métier à tisser du village, et maintien vivant l’art textile en le transmettant de génération en génération.

Les résidents de Marpissa contribueront à la production de ces videos et leur projection aura lieu le 25, 26 et 27 Septembre aux heures qui seront annoncés sur les réseaux sociales du festival. Après les Journées européennes du patrimoine, les videos seront accessibles sur le canal youtube du festival.

L’équipe volontaire organisatrice du festival “Itinéraires à Marpissa” invite le public à “marcher” à Marpissa virtuellement pour la première fois, par une visite aux bâtiments spéciaux du village traditionnel, tout en mettant en évidence notre patrimoine culturel et en contribuant au maintien de la mémoire historique d’un lieu, profondément lié au temps.

You may also like...