ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι Δήμος Λεβαδέων και έτος ίδρυσης το 1999. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι στην Βοιωτία-Λιβαδειά. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι το θέατρο, η βιβλιοθήκη, οι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, οι δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και ο κινηματογράφος. Υπάρχουν ακόμα υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικητικό συμβούλιο δεν υπάρχει και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Ανδρέας Σταματάκης. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 4 άτομα και το ποσοστό της εθελοντικής συμμετοχής είναι κοντά στο 5%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στους ακόλουθους φορείς: χορό, μουσική, θέατρο και εικαστικά. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι: Πάσχα στη Λιβαδειά (διάρκεια 7 ημερών), Τροφώνια (διάρκεια 30 ημερών-τελευταία εβδομάδα Αυγούστου 2 πρώτες εβδομάδες Σεπτεμβρίου), αυγουστιάτικη πανσέληνος (1 ημέρα), Χριστούγεννα (διάρκεια περίπου 7 ημερών), έκθεση γελοιογραφίας (περίπου 7 ημέρες-Μάϊος). Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι ετήσια. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία και συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι από 18-45 ετών και παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι πολύ μεγάλη σχετικά με το βαθμό που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η μουσική και το θέατρο είναι οι τομείς των πολιτιστικών εκδηλώσεων στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες γενικά γίνεται μέσω ίντερνετ, ραδιοφώνου και τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και ιδίους πόρους. Η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου δεν θεωρείται επαρκής. Δεν υπάρχει αντίτιμο στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και υπάρχει και έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Επίσης, θεωρείται πως εν μέσω οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση που έχουν στο κοινό και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 1-3 μήνες. Όσον αφορά στο μέσο κόστος μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι δύσκολο να απαντηθεί στο πόσο ανέρχεται. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει και συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου. Σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων δεν υπάρχει. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν υπάρχει ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Παρά ταύτα υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Σχετικά με τους στόχους του φορέα τώρα, λίγο αφορά η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα) καθόλου για την πολιτιστική πολυμορφία (μετανάστες-ρατσισμός, ) και σε μεγάλο βαθμό η πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων. Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος δε συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή ούτε σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας) για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς θεωρείται απαραίτητη κυρίως με όμορους δήμους.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κυριότερα προβλήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Επιπλέον, θεωρείται πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό και προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Επίσης, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όσον αφορά στις προτάσεις, η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης είναι μια αποδεκτή πρόταση η οποία έχει διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεσης σχέσης πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής ανάπτυξης και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και εφαρμοσμένο παράδειγμα είναι το φεστιβάλ των Δελφών. Τέλος, η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η συνεργασία με άλλους δήμους για την ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του τόπου και των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

You may also like...