ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Ο δήμος Ζηρού –Φιλιππιάδας διαθέτει υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων καθώς και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η βασική διοικητική/οργανωτική δομή του φορέα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει 1 υπεύθυνο πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου εργάζεται ένα άτομο και δεν υπάρχει ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής. Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό και οι τακτικές εκδηλώσεις είναι 1) το Καγκελάρι Παπαδωτών- Γοργομυλιωτών το Πάσχα και 2) οι ετήσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία των εκδηλώσεων και η συχνότητα τους είναι μηνιαία. Υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις για παιδιά, επίσης καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η ηλικιακή ομάδα που απευθύνονται οι εκδηλώσεις είναι 18-45. Δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση ή μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στην διοργάνωση των εκδηλώσεων είναι μέτρια, και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα του χορού. Το κοινό ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις μέσω του ίντερνετ και του τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο και ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις, αλλά η χρηματοδότησή του δεν είναι επαρκής. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο, αλλά υπάρχει βοήθεια για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, που έχουν δυσκολίες λόγω κρίσης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού και ο προαπαιτούμενος χρόνος για τη προετοιμασία μιας εκδήλωσης διαφέρει ανάλογα με την εκδήλωση, όπως επίσης και το μέσο κόστος της. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου, και υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων, ούτε διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή. . Υπάρχει, όμως συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις και γίνεται προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Ο φορέας ενδιαφέρεται λίγο για τη πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία και υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Επίσης ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας και με την περιφέρεια καθώς και σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ (δήμου-περιφέρειας) για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω του la route , θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και ότι τα οικονομικά προβλήματα και η χρηματοδότηση δράσεων είναι τα κυριότερα προβλήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Δεν θεωρεί πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής, επειδή η συνεργασία δήμων και περιφέρειας στο τομέα του πολιτισμού ενόψει της νέας προγραμματικής σύνδεσης 2014-2020 θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο δήμος αξιοποιεί κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό και προσφέρει κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους και δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών και η δημιουργία σχετικών δικτύων είναι η πρόταση που έχει αποδεχτεί ο δήμος σχετικά με την άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης. . Θεωρεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και αυτό αποδεικνύεται από την ανάδειξη της λίμνης Ζηρού. Τέλος, ο δήμος θεωρεί ότι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η προβολή και η ανάδειξη πολιτιστικών χώρων.

You may also like...