Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαικών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

BookCoverImage ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIIIN OF IIINTERNATIIIONAL AND EUROPEAN AFFAIIIRS
& DEVELOPMENT PLANNIIING OF LOCAL GOVERNMENT
Νο78/79 Δεκέμβριος 2016-Ιανουάριος 2017/December 2016-January 2017dE
ISSN: 2529-0320

Περιεχόμενα Contents
Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα και Πρωτοβουλίες 2 European and International Funding Programmes
Επιχειρησιακός και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 8 Business and Development Planning
Το Βήμα των ΕΟΕΣ 11 The Voice of the E.G.T.C.s
Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ 14 EU funded Projects of Greek Local Authorities
Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020 17 Europe for Citizens, 2014-2020
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 18 International and European Conferences
Ευρωπαϊκά Θέματα 20 European Affairs
Διεθνή Θέματα 28 International Affairs
Διαβουλεύσεις 29 Consultations
Σεμινάρια Κατάρτισης EIPA 30 The Seminars of EIPA
Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 31 The Library of Local Government
2
Ευρωπαϊκά και
Διεθνή Προγράμματα
και Πρωτοβουλίες
European and International
Funding Programmes & Initiatives
Προσκλήσεις-Προθεσμίες
Call for Proposals-Deadlines
1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια,
2014-2020’: Καταπολέμηση Βίας
κατά των Παιδιών
Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια
αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμ-
μάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη
δικαιώματα, Daphne III, και του
προγράμματος Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα
“Καταπολέμηση των διακρίσεων και
Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.
Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά την
υποστήριξη παιδοκεντρικών προσεγγίσεων
στα παιδιά-θύματα βίας σύμφωνα με την
Οδηγία 29/2012/ΕΕ.
Συνολικός προϋπολογισμός: €2.000.000
Προθεσμία: 13 Δεκεμβρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rdap-chil-ag-2016.html
1. Rights, Equality and Citizenship,
2014-2020: Support for integrated
and multidisciplinary child-centred
approaches to child victims of
violence
The Rights and Citizenship Programme is the
successor of three 2007-2013 programmes:
Fundamental Rights and Citizenship, Daphne
III, the Sections “Antidiscrimination and
Diversity” and “Gender Equality” of the
Programme for Employment and Social
Solidarity (PROGRESS).
The aim of this call is to support integrated
and multidisciplinary child-centred
approaches (such as children’s
houses/Barnahus) to child victims of violence
in line with Directive 2012/29/EU to
contribute to better reporting, investigation,
treatment, follow-up and judicial involvement
in cases of violence against children.
Proposals shall complement the efforts of the
EU in the area of rights of the child and child
protection, and contribute to integrated child
protection systems.
Call total budget: €2.000.000
Deadline: 13 December
Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rdap-chil-ag-2016.html
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
2
3
2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την
Ανταγωνιστικότητα των
Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ
(COSME, 2014-2020):
Επιχειρηματικότητα Μεταναστών
Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ,
στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού
πνεύματος και στην προαγωγή της
δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν
λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε
επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για
χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε
πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή
να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε
κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή
εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων έχει ως στόχο τη δικτύωση
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της επιχειρηματικότητας των
μεταναστών, διευκολύνοντας την
ανταλλαγή εμπειριών και καλών
πρακτικών, την αξιοποίηση συνεργειών και
την ανάδυση στρατηγικών συνεργασιών.
Επίκεντρο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δημοσίων
αρχών, επιχειρηματικών οργανώσεων,
ΜΚΟ, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων
οργανώσεων σε πόλεις, περιφέρειες και
κράτη-μέλη.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €1.500.000
Προθεσμία: 20 Δεκεμβρίου
Πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/easme/ en/cosmigrantsent-
2016-4-02-migrantsentrepreneurship-
support-schemes
2. COSME, 2014-2020:
Migrant Entrepreneurship
The programme for the Competitiveness of
enterprises and SMEs (COSME) aims at
encouraging the competitiveness of European
enterprises. With small and medium-size
enterprises (SMEs), current and potential
entrepreneurs and business support
organisations as its main targets, the
programme provides better access to finance,
deliver business support services and
promote entrepreneurship.
The present call for proposals aims at
supporting the networking of organisations
working in the field of migrant
entrepreneurship while facilitating mutual
learning, the exchange of experiences and
good practice, the exploitation of synergies
and the emergence of strategic
collaborations. The focus of this initiative is
on sharing approaches and lessons learnt
across and between public administrations,
business support organizations, non-profit
organisations and NGOs, educational
institutions and any other organisations that
are active in this field, across cities, regions
and countries.
Call budget: €1.500.000
Deadline: 20 December
Information:
https://ec.europa.eu/easme/en/ cosmigrantsent-
2016-4-02-migrants-entre
preneurship-support-schemes
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
3
4
3. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
‘Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια, 2014-2020’: Διάλογος
και Καλές Πρακτικές για Ανοχή
Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια
αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμ-
μάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη
δικαιώματα, Daphne III, και του
προγράμματος Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα
“Καταπολέμηση των διακρίσεων και
Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.
Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά στην
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα
βοηθήσει τα κράτη μέλη και τoυς
επαγγελματίες στην προώθηση της ανοχής
και του αμοιβαίου σεβασμού, στην
ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και
διαφάνειας για τα εγκλήματα μίσους, σε
δράσεις ευαισθητοποίησης για την
υποστήριξη των τοπικών αρχών κ.α.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €4,475 εκατ.
Προθεσμία: 5 Ιανουαρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rrac-raci-ag-2016.html
3. Rights, Equality and Citizenship,
2014-2020: Support dialogue and
exchange of best practice in fostering
tolerance and mutual respect
The Rights and Citizenship Programme is the
successor of three 2007-2013 programmes:
Fundamental Rights and Citizenship, Daphne
III, the Sections “Antidiscrimination and
Diversity” and “Gender Equality” of the
Programme for Employment and Social
Solidarity (PROGRESS).
The present call for proposals aims to fund
activities, among else, on mutual learning on
tolerance, respect and nondiscrimination,
exchange of good practices
and strengthened cooperation between key
actors, including representatives of the
communities, development of monitoring and
transparency tools on hate crime and hate
speech, capacity building and training
activities for key stakeholders, dissemination,
awareness raising activities and campaigns,
supporting community leaders and local
authorities etc.
Call budget: €4,475 mil.
Deadline: 5 January
Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rrac-raci-ag-2016.html
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
4
12/2016-
1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ No 78/79
5
4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια,
2014-2020’:
Ένταξη και Συμμετοχή
Ευρωπαίων Πολιτών στα Κοινά
Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:
Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του
προγράμματος Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),
τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων
και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των
φύλων”.
Η παρούσα πρόσκληση θα
συγχρηματοδοτήσει δράσεις με σκοπό να
προωθήσει και να ενισχύσει την άσκηση
των δικαιωμάτων που απορρέουν από την
ιθαγένεια της Ένωσης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €1,161 εκατ.
Προθεσμία: 17 Ιανουαρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rcit-citi-ag-2016.html
4. Rights, Equality and
Citizenship Programme,
2014-2020: Action grants to
foster the successful inclusion
and participation of European
citizens in their host EU
country’s civic and political life
The Rights and Citizenship Programme is the
successor of three 2007-2013 programmes:
Fundamental Rights and Citizenship, Daphne
III, the Sections “Antidiscrimination and
Diversity” and “Gender Equality” of the
Programme for Employment and Social
Solidarity (PROGRESS).
This call for proposals will support projects
promoting Union citizenship policies, in
particular facilitating the exercise of the right
to free movement and the electoral rights
deriving from Union citizenship. The priority
of the call will be to foster the successful
inclusion and participation of EU citizens in
their host EU country, and its civic and
political life.
Call budget: €1,161 mil.
Deadline: 17 January
Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rcit-citi-ag-2016.html
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ No 78/79
5
12/2016-
1/2017
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
6
5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Oρίζοντας 2020: Ενεργειακά
Αποδοτικά Κτίρια
Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο
την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και
παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας
βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία
σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας
παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα
στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και
άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).
Ο στόχος της Πρωτοβουλίας για
συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό
τομέα στο πεδίο των Ενεργειακά
Αποδοτικών Κτιρίων είναι να οδηγήσει στη
δημιουργία μιας βιομηχανίας υψηλής
τεχνολογίας η οποία να μετατρέπει την
ενεργειακή απόδοση σε μια βιώσιμη
επιχείρηση και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στον τομέα των
κατασκευών σε παγκόσμιο επίπεδο .
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €49 εκατ.
Προθεσμία: 19 Ιανουαρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/h2020/index.
html
5. European Programme HORIZON
2020: Call for Energy Efficient
Buildings
The general objective of Horizon 2020 is to
build a society and a world-leading economy
based on knowledge and innovation across
the whole Union, while contributing to
sustainable development. It will support the
Europe 2020 strategy and other Union
policies as well as the achievement and
functioning of the European Research Area
(ERA).
The objective of the Energy-efficient
Buildings Public-Private Partnership (PPP)
Initiative is to drive the creation of a hightech
building industry which turns energy
efficiency into a sustainable business,
fostering EU competitiveness in the
construction sector on a global level. This call
will complement the call on Energy Efficiency
of the Energy societal challenge, by helping
deliver, implement and optimise building and
district concepts that have the technical,
economic and societal potential to drastically
reduce energy consumption and decrease
CO2 emissions, both in relation to new
buildings and to the renovation of existing
buildings.
Call budget: €49 mil.
Deadline: 19 January
Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/h2020/index.
html
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ No 78/79
6
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
7
6. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια,
2014-2020’: Διαδικτυακά Εργαλεία
για τη Δημοκρατική Συμμετοχή
Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια
αποτελεί συνέχεια των τριών
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:
Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του
προγράμματος Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),
τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων
και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των
φύλων”.
H παρούσα πρόσκληση εξετάζει το ρόλο
των διαδικτυακών εργαλείων για την
τόνωση της δημοκρατικής συμμετοχής και
τον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά
εργαλεία μπορούν να συμβάλουν στην
ισχυρότερη και πιο μακροπρόθεσμη
δέσμευση των πολιτών.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης: €700.000.
Προθεσμία: 24 Ιανουαρίου
Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rppi-evot-ag-2016.html
6. Rights, Equality and
Citizenship Programme,
2014-2020: Internet Tools and
Democratic Participation
The Rights and Citizenship Programme is the
successor of three 2007-2013 programmes:
Fundamental Rights and Citizenship, Daphne
III, the Sections “Antidiscrimination and
Diversity” and “Gender Equality” of the
Programme for Employment and Social
Solidarity (PROGRESS).
Stimulating democratic participation and
contributing to stronger and longer-term
democratic engagement should be
understood in terms of (sustainably) increased
voter turnout and voter engagement in the
political process.
The activities funded under this pilot project’s
call for action grants aiming to explore the
role of internet services and applications in
stimulating democratic participation and to
investigate how digital tools can contribute to
the stronger and longer-term democratic
engagement of citizens; and elicit a broad
range of proposals especially but not
exclusively targeting young people and
mobile EU citizens.
Budget Call: €700.000.
Deadline: 24 January
Information:
http://ec.europa.eu/research/participants/po
rtal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec
-rppi-evot-ag-2016.html
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79
7
12/2016-
1/2017
8
Επιχειρησιακός και
Αναπτυξιακός
Σχεδιασμός
Business & Development Planning
H Διπλωματία Πόλεων
στην Κίνα
Η διπλωματία πόλεων και ειδικότερα οι
αδελφοποιήσεις πόλεων είναι αρκετά
διαδεδομένη στην κινεζική βιβλιογραφία.
Πρόσφατα, η ‘Ομάδα Δράσης για τη
Διπλωματία των Πόλεων’ των Ινστιτούτων
της Σαγκάης για τις Διεθνείς Σπουδές
δημοσίευσε Ερευνητική Έκθεση για το
Δείκτη Ζωτικότητας των Κινεζικών Πόλεων
στη Διεθνή Επικοινωνία. Η εν λόγω έκθεση
πρότεινε τέσσερις πυλώνες για τη
διπλωματία των πόλεων στην Κίνα: (1)
Ταυτότητα, (2) Ηγεσία-ο μηχανισμός λήψης
αποφάσεων για τις εξωτερικές υποθέσεις
σε τοπικό επίπεδο, (3) θέματα πολιτικής,
και (4) κανάλια διπλωματίας. Σε γενικές
γραμμές, η κινεζική βιβλιογραφία για τη
διπλωματία των πόλεων είναι αρκετά
πλούσια, ορίζοντας τη διπλωματία των
πόλεων ως ένα εργαλείο για την επίτευξη
εθνικών στόχων. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η αδελφοποίηση των πόλεων
Tianjin και Κobe που ενίσχυσε τις
διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και
Ιαπωνίας τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα
με τους Zhao Kejin και Chen Wei, η
διπλωματία των πόλεων θα πρέπει να
επικεντρώνεται σε μη κυριαρχικά θέματα
City Diplomacy in China
City diplomacy, in particular city twinning, has
been well-recognised in Chinese literature.
Most prominently and recently, the “City
Diplomacy Taskforce” of the Shanghai
Institutes for International Studies (SIIS)
published “A Research Report on the Vitality
Index of Chinese Cities in International
Communication” in July 2015. It proposed
“four pillars” of city diplomacy in China: (1)
identity; (2) leadership—the decision-making
mechanism of foreign affairs at the local level,
and the coordination mechanism between the
central and local governments in foreign
affairs; (3) policy issues; and (4) diplomatic
channels. In general, the Chinese literature on
city diplomacy is now well developed, and
defines city diplomacy as a tool to attain
national diplomatic goals, such as Xiong Wei
and Wang Jing’s City Diplomacy: A Theoretical
Debate and the Features in Practice, city
diplomacy should only focus on nonsovereign
issues and communication only
with the authorisation and mandate from the
central government. A case in point is the
sister-city relationship between Tianjin and
Kobe. As the first pair of sister cities in China,
it served to foster the newly-established
diplomatic ties between China and Japan in
the 1970s. As Zhao Kejin and Chen Wei
argued in City Diplomacy: The Role of Global
Cities in Diplomacy, city diplomacy should
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
12/2016-
1/2017
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
8
9
και στην επικοινωνία, κατόπιν της
εξουσιοδότησης και της εντολής της
κεντρικής διοίκησης. Οι κινεζικές πόλεις
φαίνεται, όχι απλώς συγκριτικά, αλλά
διαρθρωτικά πολύ καλά προετοιμασμένες
για τη διπλωματία των πόλεων. Όλες οι
κινεζικές πόλεις διαθέτουν γραφεία
εξωτερικών υποθέσεων για το συντονισμό
των προγραμμάτων αδελφοποίησης
πόλεων. Λειτουργώντας σε ένα απόλυτα
συγκεντρωτικό πολιτικό σύστημα με ισχυρή
έμφαση στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας,
είναι αδύνατον για τις πόλεις να διαθέτουν
γραφεία στο εξωτερικό. Το Χονγκ Κονγκ και
το Μακάου, που αποτελούν ιδιαίτερες
διοικητικές περιφέρειες, συνιστούν τις
μοναδικές εξαιρέσεις. Το Χονγκ Κονγκ
διαθέτει 12 γραφεία για τις οικονομικές και
εμπορικές υποθέσεις σε ολόκληρο τον
κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου.
Γενικά, πάντως, αυτά τα γραφεία
συνεργάζονται με τις εθνικές κυβερνήσεις
και επικεντρώνονται στο διμερές εμπόριο.
Ωστόσο, καμία από τις δύο πόλεις δεν
διαθέτει γραφείο αποκλειστικά για το
συντονισμό της διπλωματίας πόλεων. Σε
εθνικό επίπεδο η πλειονότητα των
κινεζικών πόλεων συμμετέχει στην κρατική
ένωση των δημάρχων. Η ένωση
αποτελείται από κινεζικές πόλεις, οι
οποίες δικτυώνονται με τις αλλοδαπές
τοπικές αρχές.
only focus on non-sovereign issues and
communication only with the authorisation
and mandate from the central government.
Chinese cities seem, not just comparatively,
structurally well equipped for city diplomacy.
All Chinese cities have a “Foreign Affairs
Office” to coordinate their sister-city
programmes. Having a highly centralised
political system and strong emphasis on
national sovereignty, it is impossible for them
to have physical offices abroad. Hong Kong
and Macau, being “Special Administrative
Regions,” are the only exceptions. Hong Kong
has 12 “Economic and Trade Offices” around
the world, including London. In general, these
offices engage with the national governments
and focus on bilateral trade. Both cities do not
have a dedicated office to coordinate city
diplomacy. At the national level, all 656
Chinese cities are ex-official members of the
state-organised “China Association of
Mayors.” The Association assists Chinese
cities in networking with their foreign
counterparts. Chinese cities are nonetheless
particularly active in city twinning. In general,
they have forged ties with 20 to 30 foreign
cities. Beijing and Shanghai stand out with 47
and 61 pairs of sister cities respectively. Hong
Kong is the only exception without any sister
cities. Being an independent member in a
number of international organisations, such
as ADB, APEC and WTO, the city usually
engages with national rather than municipal
governments, from bilateral trade to policy
learning.
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
9
10
Παρά τον έντονο συγκεντρωτισμό της
κεντρικής κυβέρνησης, οι κινεζικές πόλεις
είναι ιδιαίτερα δραστήριες στον τομέα των
αδελφοποιήσεων πόλεων, συνεργαζόμενες
με τουλάχιστον 30 αλλοδαπές τοπικές
αρχές η καθεμιά. Το Πεκίνο και η Σαγκάη
είναι αδελφοποιημένες με 47 και 61 πόλεις
αντιστοίχως. Το Χoνγκ Κονγκ αποτελεί
εξαίρεση στον κανόνα, χωρίς να διαθέτει
κάποια αδελφοποίηση. Βέβαια,
συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο αριθμό
διεθνών οργανισμών (π.χ. Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου), η εν λόγω πόλη
συνήθως συνεργάζεται με εθνικές παρά
δημοτικές αρχές, από το διμερές εμπόριο
μέχρι τη μάθηση πολιτικής. Ωστόσο, η
πλειονότητα των αδελφοποιήσεων
παραμένει σε συμβολικό επίπεδο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από
περιστασιακές επισκέψεις, δεν υπάρχουν
πληροφορίες για ενεργές συνεργασίες με
αλλοδαπούς ΟΤΑ. Εξαίρεση αποτελούν
συνεργασίες, όπως εκείνη του Μπρίστολ
και της Guangzhou, όπου η αδελφοποίηση
λειτουργεί ως διεθνές κανάλι για την
υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου για
τις ‘έξυπνες πόλεις’ ή για την υποστήριξη
επιχειρηματικών συνεργασιών και οι
πόλεις διαδραματίζουν το ρόλο του
διαμεσολαβητή των οικονομικών φορέων
των χωρών προέλευσής τους.
However, the majority of the sister-city
relationships remain for the most part of
symbolic nature. In most cases, apart from
occasional visits, limited information was
found on active and ongoing cooperation
between Chinese cities and their foreign
counterparts. Many of them forged these ties
just for the sake of expanding their
“friendships” around the world. While this
might partly be a function of available
information, lack of clear evidence speaks to
the often latent nature of city twinning. Of
course, we wish not to underplay the potential
influence of city networking per se. Rather,
networking via twinning still seems to offer
important international bridging functions.
Guangzhou and Bristol are working together
on a “smart city” programme. Overall, city
twinning does offer important chances for
transnational cooperation. Recent research on
medium-sized Chinese cities, has shown that
on an aggregate, and so long as twinnings are
well maintained, they can have practical
benefits for urban economies. These
twinnings are made not in the spirit of
symbolic markers of international cooperation
as characterized sistering relationships in the
past, but rather as an international channel
through which citizens could derive practical
(mostly economic) benefit. City twinning, in
this case, can have important impact in
directing entrepreneurial collaborations and
the cities act as a ‘mediator’ helping to
introduce local businesses to distributors
abroad.
Πληροφορίες/Information:
https://www.gov.uk/government/uploads/sys
tem/uploads/attachment_data/file/545780/g
s-16-13-future-of-cities-diplomacy-ukchina-
twinning.pdf
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
10
11
Το Βήμα των Ε.Ο.Ε.Σ.
The Voice of E.G.T.C.s
5ης Συνάντηση Εθνικών Αρχών
για τους EOEΣ
Η Ουγγαρία διοργάνωσε για 5η χρονιά την
ετήσια συνάντηση των αρμόδιων εθνικών
αρχών για τους ΕΟΕΣ, την οποία
φιλοξένησε το Υπουργείο Εξωτερικών και
Εμπορίου. Το βασικό θέμα της φετινής
συνάντησης ήταν οι μεταφορές και η
προσβασιμότητα μεταξύ διασυνοριακών
περιοχών και περιφερειών. Κατά την
έναρξη της εκδήλωσης, ο Υπουργός για την
Οικονομική Διπλωματία της Ουγγαρίας, κ.
Levente Magyar υπογράμμισε ότι η ουγγρική
κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις
εισηγήσεις της συνάντησης, υλοποίησε
μέχρι σήμερα έργα στον τομέα των
μεταφορών ακόμη και χωρίς την ενωσιακή
συνδρομή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο
ρόλος των ΕΟΕΣ προς αυτήν την
κατεύθυνση είναι λιγότερο σημαντικός. Στη
συνέχεια, ο Dr. László Mosóczi,
Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών του
Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης, ανέπτυξε
διεξοδικά την αναπτυξιακή στρατηγική
μεταφορών της χώρας του από μια
διασυνοριακή προοπτική. Ειδικότερα
ανέπτυξε το μεσογειακό διάδρομο
μεταφορών που ξεκινά από τη Βουδαπέστη,
διατρέχει την Κροατία, τη Σλοβενία, την
Ιταλία, τη Γαλλία και καταλήγει στη
Σεβίλλη της Ισπανίας, καθώς και το διάδ-
The 5th Meeting of the Approval
Authorities of the European
Groupings of Territorial
Cooperation
Hungary organised for the 5th time the
annual meeting of the Approval Authorities of
the European Grouping of Territorial
Cooperation (EGTC), this time jointly with the
István Pálfi award granting ceremony in
remembrance of the late Hungarian Member
of the European Parliament. The event was
hosted by the Ministry of Foreign Affairs and
Trade of Hungary on 22-23 September 2016.
In the frame of the conference decisionmakers
and experts looked at how the
connectivity and accessibility of the crossborder
areas and regions can be enhanced.
Deputy State Secretary for Transport dr.
László Mosóczi, representing the Ministry of
National Development introduced the
Hungarian transport development strategy
from a cross-border perspective. Mag. Peter
Zinggl gave a review of the already
accomplished as well as the jointly planned
cross-border infrastructure developments
between Burgenland and Hungary. These
developments are significant examples of
best practices in the field of cross-border
cooperation. The next agenda item was to
introduce EGTCs as tools of enhancing
mobility, accessibility and connectivity.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 12/2016-
1/2017
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
11
12
ρομο της Ανατολικής Μεσογείου που ξεκινά
από το Αμβούργο και καταλήγει μέσω των
κεντρο-ευρωπαϊκών χωρών στην Πάτρα. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής του
τμήματος κρατικού σχεδιασμού της
Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κρατιδίου
Burgenland της Αυστρίας, κ. Peter Zinggl,
παρουσίασε όλα τα διασυνοριακά έργα
υποδομών για τις μεταφορές μεταξύ του εν
λόγω κρατιδίου και της Ουγγαρίας που ήδη
έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο
της ολοκλήρωσης.
Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του γραφείου
JASPERS στη Βιέννη κ. Lothar Zeller ανέδειξε
το ζήτημα της στρατηγικής προσέγγισης
στον τομέα των μεταφορών και των
βιώσιμων συνεργατικών σχημάτων. Στο
κλείσιμο της πρώτης συνεδρίας, ο κ. Dirk
Peters, ανώτερο νομικό στέλεχος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ειδίκευση στα
θέματα των ΕΟΕΣ, ανέδειξε το ρόλο των
ΕΟΕΣ στη σύνδεση των περιφερειών. Στη
δεύτερη ενότητα της συνάντησης,
παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές των
ΕΟΕΣ στον τομέα των μεταφορών. Ο κ.
Krzysztof Żarna, διευθυντής του ΕΟΕΣ Central
Europe Transport Corridor, ανέλυσε τις
δράσεις του εν λόγω ΕΟΕΣ στον τομέα των
μεταφορών (Greener Modality, TENTacle, NSB
Core, TalkNET, N-S Transport). Η κα Julianna
Máté Orbán, διευθύντρια του ΕΟΕΣ Via
Carpatia, αναφέρθηκε στη φιλοσοφία και
τις πρωτοβουλίες του τόσο στον τομέα των
μεταφορών όσο και στην υποστήριξη
μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα
της αγροτικής παραγωγής.
Representatives of EGTCs – Mr. Krzysztof
Żarna (Central Europe Transport Corridor
EGTC), Ms. Julianna Orbán Máté (Via Carpatia
EGTC) and Mr. Péter Sárkány (Arrabona EGTC)
presented their best practices. A workshop
provided the framework for the
representatives of the EGTCs and the approval
authorities operating in the member states of
the European Union to exchange their
experiences on practical questions.
The second day of the meeting was devoted
to the István Pálfi awards ceremony. István
Pálfi – member of the European Parliament,
passed away at an early age– has left a legacy
serving as an example for all experts working
on the reinforcement of cross-border
cooperation. To cherish his legacy since 2010
the Hungarian Government has awarded those
who contributed significantly to the
development of the European regional and
cross-border cooperation. From 2013 there
have been two awardees – a Hungarian and a
foreign expert.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
12
13
Tέλος, με συντονιστή τον κ. Dirk Peters, οι
εκπρόσωποι των εθνικών αρχών των ΕΟΕΣ
διατύπωσαν τους προβληματισμούς τους
αναφορικά με την εφαρμογή του νέου
νομοθετικού πλαισίου για τους Ομίλους. Ο
εκπρόσωπος της χώρας μας, κ. Αντώνης
Καρβούνης (ΥΠΕΣ), κατέθεσε την ελληνική
εμπειρία από την εφαρμογή του
Κανονισμού και την πρακτική των ήδη
λειτουργούντων ΕΟΕΣ (Αμφικτυονία και
Εύξεινη Πόλη) στην Ελλάδα, ενώ
παρουσίασε και μια πρώτη αξιολόγηση της
λειτουργίας του θεσμού, καθώς και
προτάσεις για τη βιώσιμη λειτουργία του.
Ακολούθως, η κα Katarina Serdar,
προϊσταμένη του Υπουργείου Δημόσιας
Διοίκησης της Δημοκρατίας της Κροατίας,
αναφέρθηκε συνοπτικά στο θεσμικό
πλαίσιο (ΕκΤ 74/14), τη διαδικασία
έγκρισης και τις πρακτικές των ΕΟΕΣ στη
χώρα της (ΕΟΕΣ Panon, Mura Region & CETC
Ltd., Euroregio Senza Confini R.L.-Euroregio
Ohne Grenzen MBH), χωρίς όμως να
επισημαίνει τυχόν προβλήματα ή μια
κριτική αποτίμηση του θεσμού. Τέλος, στο
κλείσιμο του εργαστηρίου, η κα Edina
Csányi, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), έκανε εκτενή
αναφορά στις υπηρεσίες του
συμβουλευτικού κόμβου της ΕΤΕ και στη
διαδικτυακή πύλη του Επενδυτικού Σχεδίου
για την Ευρώπη (γνωστό και ως «σχέδιο
Juncker»).
This year the award has been presented on
behalf of the Ministry of Foreign Affairs and
Trade by Mr. Levente Magyar State Secretary
for Economic Development to Mag. Peter
Zinggl, Head of Department for Sate Planning,
Regional Government of Land Burgenland and
to Ms. Nikoletta Horváth, Deputy Head of
Department; Prime Minister’s Office, Executive
Department for Co-operation Programs. In his
welcome address Ministerial Commissioner
Mr. Antal Kiss and Deputy Secretary of State
Mr. Péter Kiss-Parciu have both emphasised
in the recognition of the awardees their
dedicated activity over years in the field of
enhancing territorial cohesion and crossborder
cooperation. The Ministry of Foreign
Affairs and Trade has recognised persistent
work of the two experts who continue István
Pálfi’s professional and intellectual legacy.
13
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
14
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
European Programmes
Πρωτοβουλίες Ελληνικών ΟΤΑ
EU funded Projects of Greek Local Authorities
Περιφέρεια Αττικής: SCENT
(HORIZON 2020)
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως
εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Smart
Toolbox for Engaging Citizens into a People-
Centric Observation Web – SCENT» (HORIZON
2020). Το πρόγραμμα «Scent-Toolbox»
έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά
στην ευαισθητοποίηση και στην εμπλοκή
των πολιτών στην παρακολούθηση και την
διαμόρφωση της περιβαλλοντικής
πολιτικής. Συγκεκριμένα θα συμβάλλει στην
αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των
πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων
στην αντιπλημμυρική προστασία της
περιοχής του Κηφισού που πολλές φορές
έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα.
Παράλληλα, ανάλογη πιλοτική εφαρμογή
του «Scent- Toolbox» θα λάβει χώρα στο
Δέλτα του Δούναβη. Μέσα από το
πρόγραμμα πρόκειται να αναπτυχθεί μια
εργαλειοθήκη η οποία θα οδηγήσει στη
συλλογή δεδομένων περιβαλλοντικού
περιεχομένου με τη χρήση καινοτόμων
τεχνολογιών. Για τη συλλογή των
δεδομένων αυτών θα συμμετέχουν τόσο οι
πολίτες, μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών (έξυπνα κινητά, tablets, φορητοί
υπολογιστές κ.λπ.), όσο και φορείς της
κοινωνίας των πολιτών καθώς και
υπάρχοντα συστήματα καταγραφή. Με
συνολικό προϋπολογισμό 3.882.487,50€, το
έργο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται από
1/9/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Αύγουστο του 2019.
Region of Attica: SCENT
(HORIZON 2020)
The Region of Attica participates in the
project titled SCENT (Smart Toolbox for
Engaging Citizens into a People-Centric
Observation Web – SCENT). Whilst citizen
participation in environmental policy making
is still in its infancy, there are signs of a
growing level of interest. The majority of
citizens, though, both as individuals and as
groups often feel disengaged from
influencing environmental policies. They also
remain unaware of publicly available
information, such as the GEOSS or Copernicus
initiatives.
The SCENT project will alleviate this barrier. It
will enable citizens to become the ‘eyes’ of
the policy makers by monitoring landcover/
use changes in their everyday activities.
This is done through a constellation of smart
collaborative technologies delivered by the
SCENT toolbox in TRLs 6-8: i) low-cost and
portable data collection tools, ii) an innovative
crowd-sourcing platform, iii) serious gaming
applications for a large-scale image collection
and semantic annotation, iv) a powerful
machine-learning based intelligence engine
for image and text classification, v) an
authoring tool for an easy customization by
policy makers, vi) numerical models for
mapping land-cover changes to quantifiable
impact on flood risks and vii) a harmonization
platform, consolidating data and adding it to
GEOSS and national repositories as OGCbased
observations.
Πληροφορίες/Information:
http://cordis.europa.eu/project/rcn/203260_
en.html
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
14
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
No 78/79 12/2016-
1/2017
15
Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού:
Συμμαχία Αγγελιοφόρων κατά της
Ρητορικής του Μίσους
(Δικαιοσύνη, 2014-2020)
O Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
είναι εταίρος στο πλαίσιο ενός έργου
διετούς διάρκειας με τίτλο Συνασπισμός
Θετικών Αγγελιοφόρων για την
καταπολέμηση της διαδικτυακής Ρητορικής
του Μίσους , που χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη, το
οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2016 και
θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 8
οργανισμών από 7 χώρες: Sofia
Development Association (Bουλγαρία) –
επικεφαλής εταίρος, Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM – IUL (Iταλία),
the Languages Company (Ηνωμένο Βασίλειο),
Center for Peace (Κροατία), People in Need
(Δημοκρατία της Τσεχίας), Asociatia Divers
(Ρουμανία), Associazione FORMA.Azione
(Ιταλία), και Δήμος Αγίων Αναργύρων-
Καματερού (Ελλάδα). Το έργο αυτό
αντιμετωπίζει το θέμα της ρητορικής του
μίσους που στοχεύει εναντίον των
μεταναστών, των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο σε αυτές τις 7 χώρες της
ΕΕ. Η δράση αφορά την ανάγκη για πιο
αποτελεσματική ανταπόκριση της
κοινωνίας των πολιτών μέσω της
ανταλλαγής και της διάδοσης βέλτιστων
πρακτικών.
Πληροφορίες:
Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
Υπόψιν κας Ι. Λεγάκη
(E-mail: ilegaki@agankam.gov.gr)
Municipality of Agii Anargiri-Kamatero:
Coalition of Positive Messengers to
Counter Online Hate Speech
(Justice, 2014-2020)
Municipality of Agii Anargiri-Kamatero is a
partner under a two-year project – Coalition
of Positive Messengers to Counter Online Hate
Speech, funded by the Justice European
Programme, which started on 1 October 2016
and will end on 30 September 2018. The
project is being implemented by a consortium
of 8 organizations from 7 countries: Sofia
Development Association (Bulgaria) – lead
partner, Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM – IUL (Italy), the
Languages Company (United Kingdom),
Center for Peace (Croatia), People in Need
(Czech Republic), Asociatia Divers (Romania),
Associazione FORMA.Azione (Italy), and
Municipality of Agii Anargiri-Kamatero
(Greece).
This project tackles the issue of hate speech –
online hate speech in particular, targeted
against migrants, refugees and asylum
seekers in these 7 EU countries. The action
addresses the need for more effective civil
society response to online hate speech
through sharing and disseminating best
practices.
Information:
Ms Ioanna Legaki, EU Funding and Planning –
Municipality of AAK
Εmail: ilegaki@agankam.gov.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
15
16
Δήμος Νέας Προποντίδας
(Επιτροπή των Περιφερειών
-Τοπική Εκδήλωση)
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, την
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Νέας Τρίγλιας, η ενημερωτική
“Τοπική Εκδήλωση” (“Local Event”) που
διοργάνωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας
από κοινού με τον Οργανισμό Πολιτισμού
και Αθλητισμού (ΟΠΑ) και τις Δ/νσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Χαλκιδικής.
Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Επιτροπής των Περιφερειών (European
Committee of the Regions), ήταν η
ενημέρωση των πολιτών, και ιδιαίτερα των
νέων, για τα οφέλη που προκύπτουν από
την κατανόηση της έννοιας της
«Ευρωπαϊκής Ταυτότητας» ως βασικού
στρατηγικού στόχου του εν λόγω
συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παράλληλα, η ημερίδα εστίασε
και στη σημασία της συμμετοχής σε
Προγράμματα της ΕΕ προς την κατεύθυνση
της κύριας θεματικής της εκδήλωσης.
Municipality of Nea Propontida
(Committee of the Regions-Local Event)
On Friday October 14th, the Municipality of
Nea Propontida hosted a citizens’ dialogue
under the title ‘ParticipOpen Minded’.
The event, held under the auspices of the
European Committee of the Regions (CoR),
was designed to inform the public, especially
young people, about the benefits of
understanding the concept of “European
Identity” as a key strategic objective of the
CoR. Additionally, the workshop focused on
the importance of participation in Programs/
Initiatives/Actions of the European Union
within the framework of the main theme of
the event.
16
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017 No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
17
Ευρώπη για τους Πολίτες
2014-2020
Europe for Citizens 2014-2020
Έκθεση Δράσεων του 2015
Σύμφωνα με την έκθεση δράσεων του
προηγούμενου έτους, στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 33 επιλέξιμες χώρες (28
κράτη-μέλη καθώς και η Αλβανία, η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η
Σερβία και η ΠΓΔΜ). Από τις υποβληθείσες
2,791 αιτήσεις, επιλέχθηκαν 408 έργα με
περίπου 1,100,000 συμμετέχοντες.
Σκέλος 1- Ευρωπαϊκή Μνήμη : Εγκρίθηκαν 33
έργα ευρωπαϊκής μνήμης, 6 λειτουργικές
δαπάνες, ενώ καταγράφεται η συνεργασία
με την UNESCO (έργο ‘Ολοκαύτωμα’ στη
σύγχρονη εκπαίδευση).
Σκέλος 2- Δημοκρατική συμμετοχή και
συμμετοχή πολιτών : Εγκρίθηκαν 252 έργα
αδελφοποίησης πόλεων, 32 έργα
δικτύωσης πόλεων, 27 έργα κοινωνίας
πολιτών, 31 λειτουργικές δαπάνες.
Οριζόντια δράση-Αξιοποίηση : Διοργάνωση
Ημέρας Μνήμης Ολοκαυτώματος για
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο
πεδίο της ευρωπαϊκής μνήμης· διοργάνωση
συνάντησης διαλόγου με τις οργανώσεις
της κοινωνίας πολιτών τον Ιούνιο του 2015
στις Βρυξέλλες· πραγματοποίηση
συνάντησης δικτύωσης των οργανώσεων
για την ευρωπαϊκή μνήμη (Ταλίν, Απρίλιος
2015)· και ορισμός 29 εθνικών σημείων
επαφής.
Annual Activity Report 2015
Τhe programme was implemented in 33
eligible participating countries (28 Member
States and 5 other participating countries, i.e.
Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro,
Serbia and the Former Yugoslav Republic of
Macedonia Montenegro). Out of 2 791
applications received, 408 projects were
selected, and around 1.100.000 participants
were involved in the programme activities.
European remembrance : 33 European
remembrance projects; 6 operating grants;
co-operation with UNESCO: co-financing of a
project named “Holocaust in Contemporary
Education – European Curricula, Textbooks
and pupils’ perceptions in comparison”.
Democratic engagement and civic
participation : 252 town-twinning projects; 32
networking projects; 27 civil society projects;
31 operating grants.
Under Horizontal Action – Valorisation :
Organisation of the Holocaust Remembrance
Day ceremony for organisations active in the
area of European remembrance and for
European Commission staff in January 2015
with exhibition “The Holocaust in Europe” by
the remembrance organisation ” Mémorial de
la Shoah” (France); organisation of a European
Remembrance Networking Meeting in Tallinn
in April 2015 “Common European Memory:
Promise, illusion or challenge?”; 29 Europe for
Citizens Contact Points designated and one
coordination meeting organised in October
2015 in Paris.
Οrganisation of a Civil dialogue meeting in
June 2015 in Brussels with approximately 50
European level organisations and think tanks
actively involved in the programme to discuss
all matters related to its implementation and
its annual priorities.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
17
18
Εκδηλώσεις-Συνέδρια
(Διεθνή και Ευρωπαϊκά)
International and
European Conferences
Eτήσιο Συνέδριο του Polis
(Ρότερνταμ, 1-2 Δεκεμβρίου)
Το φετινό συνέδριο του ευρωπαϊκού
δικτύου πόλεων και περιφερειών για
καινοτόμες λύσεις στις μεταφορές Polis έχει
ως κεντρικό θέμα την Καινοτομία στις
Μεταφορές για Βιώσιμες Πόλεις και
Περιφέρειες.
Πληροφορίες:
http://www.polisnetwork.eu/2016conference
Διεθνές Συνέδριο
για την Αστική Καινοτομία
(Guangzhou, 5-8 Δεκεμβρίου)
Το διεθνές συνέδριο για την αστική
καινοτομία στην Guangzhou αποτελεί μια
ιδανική πλατφόρμα για τις πόλεις
προκειμένου να ανταλλάξουν καινοτόμες
εμπειρίες για να επιτύχουν αμοιβαία
ανάπτυξη και κοινή ευημερία.
Information:
http://www.guangzhouaward.org/852/list.
html
2016 Annual Polis Conference
(Rotterdam, 1-2 December)
This year’s Annual Polis Conference main
theme is “Transport innovation for sustainable
cities and regions”.
Information:
http://www.polisnetwork.eu/2016conference
2016 Guangzhou International Urban
Innovation Conference
(Guangzhou, 5-8 December)
Guangzhou International Urban Innovation
Conference and Guangzhou International
Innovation Festival is the ideal witness to joint
efforts of cities around the world to build a
better future.
As an important platform for global cities to
share experience of innovation, it draws from
innovative ideas and excellent practices of
cities and local governments around the
world, enhances sharing, promotion and
application of advanced governance
experience among cities, and helps global
cities achieve mutual development and shared
prosperity.
Information:
http://www.guangzhouaward.org/852/list.
html
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
18
19
Ένταξη μεταναστών: Ο ρόλος των
Δήμων και των Περιφερειών
(Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου)
Η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει
εκδήλωση για την ένταξη μεταναστών
τρίτων χωρών με σκοπό την προβολή
καλών πρακτικών σε διάφορους τομείς –
στέγαση, δεξιότητες και απασχόληση,
εκπαίδευση – σε δήμους για την
αντιμετώπιση μεσο-μακροπρόθεσμων συ-
νεπειών.
Πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Integr
ation-of-third-country-migrants-role-oflocal-
and-regional-authorities.aspx
Δημιουργικές Πόλεις 2017
(Πόρτο, 25-27 Ιανουαρίου)
Το πανεπιστήμιο του Πόρτο και η
Επιστημονική Ένωση ICONO14 συνεχίζουν
τη σειρά συνεδρίων για τις δημιουργικές
πόλεις που ξεκίνησε στη Μαδρίτη το 2008
για την παραγωγή δημιουργικών λύσεων
για τον αστικό χώρο.
Πληροφορίες:
http://www.cidadescriativas2017.com/en/
Integration of third country migrants:
role of local and regional authorities
(Brussels, 6 December)
Τhe CoR is organising an event on the
integration of third country nationals to
showcase the best practice examples in
different areas – such as housing, skills and
jobs, education and civic integration – in the
municipalities and to discuss the challenges
in short, medium and long term. The event
will gather representatives of local and
regional authorities, regional associations and
civil society organisations.
Information:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/Integr
ation-of-third-country-migrants-role-oflocal-
and-regional-authorities.aspx
Creative Cities 2017
(Porto, 25-27 January)
The University of Porto, the Transdisciplinary
Research Centre “Culture, Space and Memory”
(CITCEM) and ICONO14 organise the Creative
Cities 2017 International Conference to
provide a continuous sharing space for
knowledge and experiences within the
creative and innovative solutions for urban
space.
Information:
http://www.cidadescriativas2017.com/en/
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
19
20
Ευρωπαϊκά Θέματα
European Affairs
Η Επιτροπή διατυπώνει δεσμεύσεις
για την επίτευξη των παγκόσμιων
στόχων για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων
Εθνών Habitat III, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε τρεις δεσμεύσεις για να
ανταποκριθεί στους παγκόσμιους στόχους
του νέου αστικού θεματολογίου.
(α) Υλοποίηση του νέου αστικού
θεματολογίου μέσω του αστικού
θεματολογίου της ΕΕ
Το νέο αστικό θεματολόγιο και το αστικό
θεματολόγιο της ΕΕ συμμερίζονται το
όραμα μιας ισόρροπης, βιώσιμης και
ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Το
αστικό θεματολόγιο της ΕΕ αποσκοπούσε
στο να δώσει στις πόλεις λόγο στη χάραξη
των πολιτικών που τις αφορούν. Με τα 12
θέματα προτεραιότητας, την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση και την εστίαση στην
αμοιβαία μάθηση, το αστικό θεματολόγιο
της ΕΕ συμβάλλει στην υλοποίηση του νέου
αστικού θεματολογίου εντός της ΕΕ και σε
συνεργασία με τους αστικούς
ενδιαφερόμενους φορείς — όχι μόνο πόλεις,
αλλά και επιχειρήσεις, ΜΚΟ και
εκπροσώπους κρατών μελών και των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή
καταρτίζονται σχέδια δράσης για τα 12
θέματα προτεραιότητας. Τα σχέδια αυτά
θα περιλαμβάνουν συστάσεις πολιτικής,
ορθές πρακτικές και προγράμματα που
πρέπει να ανταλλάσσονται και να
αναβαθμίζονται στην ΕΕ.
Commission puts forward
commitments to reach global targets
in sustainable urban development
In the context of the U.N. Habitat III
conference, the European Commission has
presented three commitments to meet the
New Urban Agenda’s global objectives. The
three commitments are:
(a) Delivering the New Urban Agenda through
the Urban Agenda for the EU
The New Urban Agenda and the Urban
Agenda for the EU share the same vision for
balanced, sustainable and integrated urban
development. The Urban Agenda for the EU
was designed for cities to have their say in
policy-making.
With its 12 priority themes, multi-level
governance and focus on peer-learning, the
Urban Agenda for the EU contributes to the
implementation of the New Urban Agenda
within the EU, and in partnership with urban
stakeholders – not only cities, but also
businesses, NGOs and representatives from
the Member States and EU Institutions. Action
plans for the 12 priority themes are being
drafted. They will include policy
recommendations, good practices and
projects to be shared and scaled up in the EU.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
20
21
(β) Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου,
εναρμονισμένου ορισμού των πόλεων
Για καλύτερη σύγκριση των στοιχείων,
συγκριτική αξιολόγηση και παρακο-
λούθηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε
όλο τον κόσμο ένας κοινός ορισμός για τις
πόλεις. Σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την
Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΕ θα αναπτύξει
έναν τέτοιον ορισμό, έχοντας ως
γνώμονα τον ορισμό των πόλεων σύμφωνα
με τη συνεργασία ΕΕ-ΟΟΣΑ με βάση το
μέγεθος και την πυκνότητα του πληθυσμού
και τον βαθμό αστικοποίησης της ΕΕ. Θα
καταρτιστεί διαδικτυακή βάση δεδομένων
καθώς και παγκόσμιος κατάλογος των
πόλεων και των κύριων χαρακτηριστικών
τους. Η πρόταση για παγκόσμιο ορισμών
των πόλεων θα υποβληθεί στα Ηνωμένα
Έθνη.
(γ) Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
πόλεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης
Με βάση τη σωστή προσέγγιση του δικτύου
URBACT, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ,
και τη μεθοδολογία του προγράμματος της
ΕΕ για τη διεθνή αστική συνεργασία, οι
πόλεις σε όλο τον κόσμο θα ενθαρρύνονται
να συνδεθούν με μία ή περισσότερες
πόλεις-εταίρους για να αναπτύξουν και να
εφαρμόσουν τοπικά σχέδια δράσης και
έργα για κοινές προτεραιότητες —
πρόσβαση στο νερό, συστήματα
μεταφορών, υγεία και κατοικία. Οι
επιχειρηματικοί εταίροι πρέπει να
συνεργάζονται στενά κατά την εκπόνηση
και εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης.
(b) Developing a global, harmonised definition
of cities
To compare data, to benchmark and to
monitor better, a common definition of cities
should be used across the globe. In
partnership with the OECD and the World
Bank, the EU will develop such a definition,
relying on the EU-OECD definition of cities,
based on population size and density and the
EU degree of urbanisation. An online database
will be developed, as well as a global list of
cities and their main features. A proposal for
a global definition of cities will eventually be
submitted to the United Nations.
(c) Fostering cooperation between cities in the
field of sustainable urban development
Drawing on the solid approach of the EUfunded
URBACT network and on the
methodology of the EU’s International Urban
Cooperation (IUC) programme, cities across
the world will be encouraged to link up with
one or more partner cities to develop and
implement local action plans and projects on
common priorities – access to water,
transport systems, health or housing.
Business partners should be closely
associated in the drafting and implementation
of these action plans. An online networking
platform will provide guidance and enable
cross-regional cooperation.
Πληροφορίες/Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr
oom/news/2016/10/20-10-2016-
commission-puts-forward-commitments-toreach-
global-targets-in-sustainable-urbandevelopment
12/2016-
1/2017
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79
21
22
Οι Μελλοντικές Προοπτικές των
Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών
Το ερευνητικό δίκτυο Interact δημοσίευσε
πρόσφατα για πρώτη φορά έντυπο και για
τις τέσσερις μακροπεριφερειακές
στρατηγικές. Οι στρατηγικές αποσκοπούν
στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια που
επιβραδύνουν την ανάπτυξη και να
απελευθερωθεί το δυναμικό των
περιφερειών. Επιδιώκουν να θέσουν τα
σχετικά ζητήματα σε πολυμερές πλαίσιο,
και να υπερβούν τα σημερινά σύνορα της
ΕΕ, με στόχο την ισότιμη συνεργασία με τις
γειτονικές χώρες.
Η προσέγγιση ενθαρρύνει τους
συμμετέχοντες να ξεπεράσουν όχι μόνον τα
εθνικά σύνορα, αλλά και τους φραγμούς
που τους εμποδίζουν να σκέφτονται με πιο
στρατηγικό και δημιουργικό τρόπο σχετικά
με τις διαθέσιμες ευκαιρίες. Ο στόχος μιας
μακροπεριφερειακής στρατηγικής είναι να
κινητοποιήσει νέα σχέδια και
πρωτοβουλίες, δημιουργώντας το αίσθημα
της κοινής ευθύνης. Αυτές οι στρατηγικές
αποτελούν σημαντική καινοτομία στην
εδαφική συνεργασία και συνοχή.
Macro-regional strategies heading
towards the future
Interact has published the first ever
publication to comprise all four EU macroregional
strategies.Macro-regional strategies
in changing times – EUSBSR, EUSDR, EUSALP
and EUSAIR headed towards the future
together offers a view of the issues
concerning the four strategies and aims to
familiarize stakeholders with strategies of
other macro-regions than their own.
This will help facilitate cooperation and peerto-
peer activities between strategies in the
future.
Πληροφορίες/Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr
oom/news/2016/11/11-04-2016-newpublication-
macro-regional-strategiesheading-
towards-the-future
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
22
12/2016-
1/2017
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
No 78/79
23
Υλοποίηση της πολιτικής συνοχής:
Τα κύρια αποτελέσματα των
επενδύσεων της ΕΕ κατά την
περίοδο 2007-2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα
πορίσματα της ανεξάρτητης αξιολόγησης
των επενδύσεων της ΕΕ κατά την περίοδο
2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε
κράτος μέλος. Δημιουργήθηκαν ένα
εκατομμύριο θέσεις εργασίας, που
αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της συνολικής
καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας σε
ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, και κάθε ευρώ που
επενδύθηκε στην πολιτική συνοχής θα
δημιουργήσει πρόσθετο ΑΕΠ περίπου 2,7
ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται ότι η κατ’
εκτίμηση απόδοση των επενδύσεων θα
ανέλθει σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ
πρόσθετου ΑΕΠ έως το 2023.
Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της
αξιολόγησης για την περίοδο 2007-2013. Η
πολιτική ήταν επωφελής για την οικονομία
όλων των κρατών μελών της ΕΕ και παρείχε
στήριξη σε οικονομικά δύσκολους καιρούς.
Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σχεδόν
400.000 ΜΜΕ και νεοσύστατες
επιχειρήσεις, καθιστώντας την πολιτική
συνοχής πυλώνα του θεματολογίου της ΕΕ
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η
αξιολόγηση δείχνει ότι οι στόχοι και η
εστίαση στα αποτελέσματα μπορούν να
ενισχυθούν. Αυτό έγινε με τη μεταρρύθμιση
για την περίοδο 2014-2020, με τη θέσπιση
ειδικών στόχων ανά πρόγραμμα.
Cohesion Policy at work: key
outcomes of EU investments in 2007-
2013
The European Commission has released the
findings of an independent evaluation of EU
investments done in the 2007-2013 period,
with specific reports for each Member State.
This evaluation highlights the added value of
Cohesion Policy, while feeding into the
reflection on the future EU budget after 2020.
One million jobs created, corresponding to
one-third of overall net job creation across
the EU during this period and €2.74 of
additional GDP for every euro of Cohesion
Policy money invested, meaning an estimated
return of €1 trillion of additional GDP by 2023
– these are the key results of the evaluation of
the 2007-2013 period. The policy has
benefitted the economies of all EU Member
States and supported them during difficult
economic times. It has invested in nearly
400,000 SMEs and start-ups and has been a
pillar of the EU’s growth and jobs agenda. The
evaluation indicates that targets and focus on
results can be strengthened. This has been
addressed in the 2014-2020 reform, with the
introduction of specific objectives per
programme.
Πληροφορίες/Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy
/evaluations/ec/2007-2013/#1
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
No 78/79
23
12/2016-
1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
24
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
για Διεθνείς Συνεργασίες των OTA
Η ΕΕ ξεκινά ένα τριετές πρόγραμμα για την
προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των
πόλεων και περιφερειών για την
ανταλλαγή γνώσεων και πολιτικών με
άλλες πόλεις και περιφέρειες τρίτων
χωρών. Σε αυτήν την πρώτη φάση μιας
μακροπρόθεσμης στρατηγικής αστικής
διπλωματίας, το εν λόγω πρόγραμμα θα
στηρίξει την τομεακή, διακλαδική και
διεθνή συνεργασία με πόλεις και εταίρους
(νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου) από Ασία και Αμερική.
Με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ,
οι επιλέξιμες δράσεις θα στηρίξουν το
πρόγραμμα Habitat III καθώς και τη
διακήρυξη του Παρισιού COP 21 και τους
Βιώσιμους Αναπτυξιακούς Στόχους. Το
πρόγραμμα θα αξιοποιήσει την εμπειρία
συνεργασιών των πόλεων για τη βιώσιμη
αστική ανάπτυξη, του Συμφώνου των
Δημάρχων και της διαπεριφερειακής
συνεργασίας στον τομέα της καινοτομίας
για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
International Urban Cooperation (IUC)
Cities are growing and changing so fast that
many authorities are struggling to cope. More
people can mean more economic activity and
wealth, but it can also mean added strain on
energy, water, health, transport and housing
facilities. All this, in turn, puts pressure on
the environment, and more widely on climate
change. This is why the European Union is
launching a three-year programme to
promote international urban cooperation.
Europe’s cities want to link up, build and
share knowledge and solutions with other
cities and regions. In this first phase of a
long-term strategy of fostering urban
diplomacy – a vehicle of EU external relations
– the IUC boosts sectoral, transversal and
international urban cooperation and exchange
with key city partners (public and private) in
Asia and the Americas (box).
With a budget of over EUR 20 million, IUC
activities support Habitat III goals as well as
the Paris COP 21 declaration and the
Sustainable Development Goals. The IUC will
build on existing cooperation through: Cityto-
city cooperation on sustainable urban
development; Sub-national action under the
Global Covenant of Mayors initiative; Interregional
cooperation on innovation for local
and regional development.
Πληροφορίες/Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy
/cooperation/international/urban/
24
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
12/2016-
1/2017
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
No 78/79
25
Η περιφέρεια της Στοκχόλμης
επενδύει σε βιώσιμη αστική
ανάπτυξη
Η περιφέρεια της Στοκχόλμης είναι η
γρηγορότερα αναπτυσσόμενη
μητροπολιτική περιφέρεια και περιφέρεια
πρωτεύουσας της Ευρώπης. Την τελευταία
δεκαετία, ο πληθυσμός της χώρας
αυξάνεται ετησίως κατά 35 000 με 40 000
άτομα. Για την κάλυψη των αναγκών αυτού
του αυξανόμενου πληθυσμού, η περιφέρεια
της Στοκχόλμης πρέπει να οικοδομεί 16 000
νέες κατοικίες ετησίως, μια πρόκληση που
θέλει να λειτουργήσει ως ευκαιρία για την
προώθηση της βιώσιμης αστικής
ανάπτυξης. Προκείμενου να επιτευχθεί
αυτό, χρησιμοποιεί τα διαρθρωτικά ταμεία
για να επενδύσει σε μια πράσι-
νη, υγιεινή, έξυπνη, ελκυστική πόλη χωρίς
αποκλεισμούς. Η περιφέρεια αποφάσισε
πρόσφατα να επενδύσει σε δύο
αναπτυξιακά έργα συνολικού κόστους
120 εκατομμυρίων SEK ώστε να ενισχύσει
τη βιώσιμη ανοικοδόμηση κατοικιών: τα
«Grön BoStad Stockholm» και «Sverige bygger
nytt». Αυτά τα δύο έργα, τα οποία
χρηματοδοτούνται κατά το ήμισυ από το
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, σχετίζονται με βασικά στοιχεία της
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Stockholm Region invests in
sustainable urban development
The Stockholm Region is Europe’s fastest
growing metropolitan and capital region. Over
the last decade, the county’s population has
increased annually by 35 000 to 40 000
people. To meet the needs of this growing
population, the Stockholm Region must build
16 000 new homes each year, a challenge it
wants to take as an opportunity to promote
sustainable urban development.
To accomplish this, it is using Structural
Funds to invest in a green, healthy, smart,
attractive and inclusive city. The region has
recently decided to invest in two development
projects to a total of SEK 120 million to
reinforce sustainable housebuilding: ‘Grön
BoStad Stockholm’ and ‘Sverige bygger
nytt’. These two projects, half of which is
financed by the European Regional
Development Fund and European Social Fund,
concern key elements of sustainable urban
development. The Stockholm Region aims to
benefit from the expertise found in
environmental technology companies and to
promote innovation and sustainable growth.
Furthermore, it believes there is untapped
potential for labour among recently arrived
immigrants and non-native citizens, which
the growing construction sector should take
advantage of.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
25
26
Η περιφέρεια της Στοκχόλμης έχει ως στόχο
να επωφεληθεί από την εμπειρογνωμοσύνη
των επιχειρήσεων περιβαλλοντικής
τεχνολογίας και να προωθήσει την
καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Εξάλλου, πιστεύει ότι υπάρχουν
αναξιοποίητες δυνατότητες απασχόλησης
μεταξύ των μεταναστών που έφτασαν
πρόσφατα στη χώρα και των μη γηγενών
πολιτών, τις οποίες θα πρέπει να
εκμεταλλευτεί ο αναπτυσσόμενος
κατασκευαστικός κλάδος. Στο πλαίσιο του
έργου Grön BoStad Stockholm, το Βασιλικό
Ινστιτούτο Τεχνολογίας, μεταξύ άλλων, θα
αναπτύξει κλίνες δοκιμών καινοτομίας σε
εταιρίες περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίες
για την ανάπτυξη και τη χρήση νέας
τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης και
χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε
κατασκευαστικά έργα στους δήμους της
επαρχίας της Στοκχόλμης. Οι προσπάθειες
εμπλέκουν αλλά και ενισχύουν τον τομέα
των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, καθώς
και πελάτες που δείχνουν ενδιαφέρον γι’
αυτόν τον τομέα, όπως δήμους, τοπικές
αρχές και ιδιοκτήτες ακινήτων κλπ., και
βοηθούν στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης των πολιτών στην
περιοχή.
Through the Grön BoStad Stockholm project,
the Royal Institute of Technology, among
others, will develop test beds for innovation
in environmental technology companies. The
objective is to create openings for the
development and use of new energy efficiency
and low-carbon technology in construction
projects in Stockholm County’s municipalities.
Efforts will both involve and strengthen the
environmental technology sector, as well as
engaging clients, such as municipalities,
district administrations and property owners,
etc., and helping to raise awareness in the
area. In the Sverige bygger nytt project, the
Swedish Public Employment Service, together
with several municipalities, district
administrations, industry associations and
trade unions, will promote wider recruitment
and strengthen the provision and matching of
skills in the construction sector by making
use of the competences of recently arrived
immigrants and non-native citizens. Work on
core values, validation of skills, language
support and workplace-based learning will be
strengthened and better matched with jobs in
occupations facing shortages in the
construction sector.
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79
26
27
Στο πλαίσιο του έργου Sverige bygger nytt, η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της
Σουηδίας, σε συνεργασία με αρκετούς
δήμους, τοπικές αρχές, βιομηχανικές
ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις,
θα προάγει την ευρύτερη πρόσληψη
εργαζομένων και θα ενισχύσει την παροχή
και την αντιστοίχιση προσφοράς και
ζήτησης δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό
τομέα, χρησιμοποιώντας τις ικανότητες
των μεταναστών που έφτασαν πρόσφατα
και των μη γηγενών πολιτών. Τα
αναπτυξιακά έργα υπογραμμίζουν την
επιθυμία της περιφέρειας της Στοκχόλμης
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία να συμβάλλουν σε συνεκτικές
στρατηγικές πρωτοβουλίες. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση πόρων,
εστιάζοντας στις επιχειρήσεις και την
απασχόληση, δημιουργώντας συνεργικές
δράσεις μέσω των κονδυλίων και
χρησιμοποιώντας το «μοντέλο της
Στοκχόλμης», ένα νέο μοντέλο για την
παροχή της χρηματοδότησης. Αυτό το νέο
μοντέλο διακυβέρνησης υποδεικνύει ότι η
πολιτική συνοχής συνδέεται στενότερα με
τη συνολική πολιτική περιφερειακής
ανάπτυξης και τους σχετικούς πόρους στην
περιφέρεια, και συμβάλλει στη μεγαλύτερη
διάδραση και υποστήριξη μεταξύ των
παραγόντων σε περιφερειακό επίπεδο με
σκοπό τη δημιουργία συνεκτικών
στρατηγικών πρωτοβουλιών, με τις οποίες
οι παράγοντες αυτοί θα αναλαμβάνουν και
την πρωτοβουλία αλλά και τις σχετικές
δράσεις.
Development projects underline the desire in
the Stockholm Region that the European
Structural and Investment Funds should
contribute to coherent strategic initiatives.
This is achieved by concentrating resources,
focusing on business and labour, creating
synergy through the funds and by using ‘the
Stockholm model’ – a new model for the
implementation of funding.
This new governance model means that
Cohesion Policy is more closely linked to
overall regional growth policy and its
resources in the county, and contributes to
greater interaction and support among
regional players to create coherent strategic
initiatives whereby they take both the
initiative and ownership of their efforts. In
this way, although the Structural Funds’
budget in the Stockholm Region is among the
lowest in Europe, the region will still be able
to launch and implement large and important
projects.
Πληροφορίες/Information:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsr
oom/news/2016/11/14-11-2016-
stockholm-region-invests-in-sustainableurban-
development
27
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
28
Διεθνή Θέματα
International Affairs
Παγκόσμιος Δήμαρχος 2016
Το βραβείο Παγκόσμιος Δήμαρχος 2016 θα
απονεμηθεί σε εκείνον το δήμαρχο, ο
οποίος αντιμετώπισε τις προκλήσεις της
μετανάστευσης και είναι πεπεισμένος για
τα μακροπρόθεσμα οφέλη της. Επίσης, θα
πρέπει ο νικητής του διαγωνισμού να
αποδείξει ότι η συνεισφορά των
μεταναστών είναι σημαντική στην τοπική
κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό.
Οι διοργανωτές θα λάβουν επίσης υπόψιν
ότι η πόλη του επιλεγόμενου δημάρχου έχει
επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις
πρόσφατες αφίξεις από διάφορες περιοχές
του πλανήτη που πλήττονται από
καταστροφές και πολέμους. Η προεπιλογή
έγινε στις 20 Οκτωβρίου και μεταξύ των 15
υποψηφίων βρίσκονται και oι Δήμαρχοι
Αθηναίων και Λέσβου, κκ. Γ. Καμίνης και Σ.
Γαληνός αντιστοίχως. Ο νικητής του
διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στα τέλη του
Ιανουαρίου του 2017.
World Mayor 2016
The 2016 Prize will be conferred to a mayor
who has accepted the challenges posed by
migration but is also convinced of its
longterm benefits. He or she will be leading a
city where past and/or more recent
immigrants have contributed to the city’s
society, economy and culture.
The City Mayors Foundation, the organiser of
the biennial World Mayor Project, will also
consider a mayor for the Prize whose
community has shown exceptional resilience
during the recent arrivals from desaster-torn
regions of the world. The shortlist for the
2016 World Mayor Prize, which was released
on 20 October, includes 15 mayors (including
the Mayors of Athens and Lesbos, Mr. G.
Kaminis and Μr. S. Galinos respectively) who,
together with their communities, have made
exceptional efforts to welcome refugees and
integrate migrants. Some mayors represent
cities that have suffered immeasurable
damage during the current conflict in the
Middle East. They have provided emergency
assistance to displaced men, women and
children and initiated longterm programmes
to integrate newcomers into civic society.
Many mayors have also repeatedly stressed
the contributions immigrants have made to
their cities. The winner of the 2016 World
Mayor Prize and other results will be
announced by the end of January 2017.
Πληροφορίες/Information:
http://www.worldmayor.com/contest_2016/w
orld-mayor-shortlist-2016.html
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT No 78/79 12/2016-
1/2017
28
29
Διαβουλεύσεις
Consultations
Kαθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων
ποιότητας για το
επαναχρησιμοποιούμενο νερό
στην ΕΕ
Η πίεση που ασκείται στους υδάτινους
πόρους της Ευρώπης είναι όλο και
εντονότερη, καθώς αυξάνεται ανησυχητικά
η διαφορά μεταξύ της ζήτησης και της
διαθεσιμότητας νερού, τόσο σε χρονική όσο
και σε γεωγραφική κλίμακα. Η λειψυδρία
είναι πρόβλημα για τις άνυδρες περιοχές
που χαρακτηρίζονται από χαμηλές
βροχοπτώσεις και υψηλή πληθυσμιακή
πυκνότητα, αλλά και για τις εύκρατες
περιοχές όπου πραγματοποιούνται
εντατικές γεωργικές, τουριστικές και
βιομηχανικές δραστηριότητες. Η
δυνατότητα να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο
ΕΕ με στόχο την αύξηση της
επαναχρησιμοποίησης του νερού
αναγνωρίστηκε στην ανακοίνωση της
Επιτροπής του 2012 με τίτλο «Προσχέδιο
για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της
Ευρώπης». Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα
δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία.
Ένα από τα μέτρα αυτά είναι να υποβληθεί
το 2017 νομοθετική πρόταση σχετικά με τις
ελάχιστες απαιτήσεις για το
επαναχρησιμοποιούμενο νερό για άρδευση
και αναπλήρωση των υπογείων υδάτων.
Policy options to set minimum quality
requirements for reused water in the
EU
Europe’s freshwater resources are under
increasing stress, with a worrying mismatch
between demand for, and availability of, water
resources across both temporal and
geographical (spatial) scales. Water stress is
an issue for arid regions with low rainfall and
high population density, but also for
temperate areas with intense agricultural,
tourism and industrial activities. Europe’s
ability to respond to the increasing risks of
water scarcity and drought could be enhanced
by wider reuse of treated wastewater for
agricultural, industrial and urban uses in
particular. The opportunity to take action at
EU level with a view to increasing water reuse
was identified in the 2012 Commission
Communication “A Blueprint to Safeguard
Europe’s Water Resources”. On 2 December
2015, the European Commission presented
the new circular economy package. One of
these actions is to table in 2017 a legislative
proposal on minimum requirements for
reused water for irrigation and groundwater
recharge. This internet-based consultation is
part of the European Commission’s efforts to
understand the citizens’ and stakeholders’
views on the need for and possible range of
measures which could be undertaken in order
to foster safe water reuse solutions. The
results will be used as an input for the
preparation of the Impact Assessment.
Προθεσμία/Deadline: 27 Ιανουαρίου/
27 January 2017
Πληροφορίες/Information:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4e7ca
d4c-ccfc-4a64-bca9-
e9afecdd7064?draftid=f5e55f51-dae5-4cc8-
b0d3-67b4ea825828&surveylanguage=EN
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ No 78/79 THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
29
30
Σεμινάρια Κατάρτισης
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
The Seminars of the
European Institute of Public
Administration (EIPA)
Understanding EU Decision-Making:
Principles, Procedures, Practice – A new
blended learning package
Date: 1-2 December
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5862
Reforming European Defence and Security
Procurement?
Date: 1-2 December
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5901
Good Practice for Implementing Structural
Funds Programmes 2014-2020: Generating
Good Projects and Ensuring Result-orientation
Date: 12-13 December
Location: Vienna
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5872
Evaluation Capacity Building in the EU:
Counterfactual and Theory Based Approaches
for Evaluating Impact
Date: 13-14 December
Location: Barcelona
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5957
Successful Preparation and Implementation of
Twinning Projects
Date: 26-27 January
Location: Maastricht
Additional Information:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6039
No 78/79 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
30
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
31
Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
The Library of Local Government
The Public Wealth of Cities. How to
Unlock Hidden Assets to Boost Growth
and Prosperity
Σελ.: 233
D. Detter, S. Folster
Εκδότης: Brookings Institution, 2017
Στο ανωτέρω έργο, δύο Σουηδοί ειδήμονες
στα δημόσια οικονομικά περιγράφουν έναν
τρόπο αποκατάστασης της οικονομικής
ζωτικότητας και χρηματοοικονομικής
σταθερότητας των πόλεων, ακολουθώντας
βήματα που ήδη έχουν αποδειχθεί
επιτυχημένα σε μερικές πόλεις. Η λύση
βρίσκεται στην αξιοποίηση του κρυμμένου
κοινωνικού, ανθρωπίνου και οικονομικού
πλούτου των πόλεων. Η στροφή στο
δημόσιο πλούτο μετατοπίζει την προσοχή
και τους πόρους από βραχυπρόθεσμες
δαπάνες σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις
που μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα
ζωής αρκετών γενεών στα αστικά κέντρα.
Regional Development:
Diversities and Disparities
Pages: 256
U. Hilpert
Publisher: Routledge, 2017
In identifying the key elements of regional
culture that impact upon socio-economic
development, this informative text
concentrates on three main factors:
 the Socio-Industrial Culture that is
concerned with the knowledge, beliefs
and values associated with production.
A particular contrast is drawn between
the socio-industrial culture associated
with Taylorist mass production and that
associated with anthropocentric
production systems
 the Research Culture which is concerned
with the generation and organisation of
scientific and technological knowledge,
and how these are related both to
teaching in universities and to the needs
of industry
 the Political Culture that is concerned
with beliefs about the capacity of
governments to intervene in socioeconomic
development and their
willingness to do so.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ No 78/79
THE 31
THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
12/2016-
1/2017
32
Ελληνική
HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF INTERIOR
Stadiou 27
P.C.10183 Athens
E-mail: info@ypes.gr
Editor-in-chief:
Antonios Karvounis, Ph.D., PMP©
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com
Bulletin’s Website:
http://www.ypes.gr/en/Ministry/Policie
sActions/Bulletin_International_EU_Affai
rsDevelopmentPlan/
ISSN: 2529-0320

Ελληνική
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σταδίου 27
Τ.Κ.101 83 Αθήνα
E-mail: info@ypes.gr
Υπεύθυνος έκδοσης:
Αντώνιος Καρβούνης, Ph.D., PMP©
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com
Ιστοσελίδα Δελτίου:
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Act
ions/DiethEuroThemOTA/deltio_die
thnon_kai_europaikon_thematon/
ISSN: 2529-0320

THE BULLETIN OF INTERNATIONAL AND
EUROPEAN AFFAIRS & DEVELOPMENT
PLANNING OF LOCAL GOVERNMENT
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
No 78/79
Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε προσθέσει
την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη λίστα
παραληπτών του Δελτίου, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής
διεύθυνσης:
antonioskarvounis@gmail.com
The Bulletin of International and European
Affairs & Development Planning of Local
Government of the Hellenic Ministry of Interior
is published and distributed only in digital
form. If you wish to subscribe to our bulletin,
you can send us your contact details to the
following e-mail address:
antonioskarvounis@gmail.com
32
12/2016-

1/2017

Από: Antonios Karvounis, PhD, PMP® <antonioskarvounis@gmail.com>

You may also like...