Δήμος Μεταμόρφωσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Στον δήμο Μεταμόρφωσης δεν υπάρχει πολιτιστικός οργανισμός καθώς τα πολιτιστικά δρώμενα επιτελούνται από τον ίδιο τον δήμο. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων διατίθεται θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφος. Επιπλέον υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων-καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 3 έως 10 άτομα. Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής υπολογίζεται σε 20%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται σε τομείς όπως είναι η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος και τα εικαστικά. Οι τακτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου διεξάγονται κατά τη διάρκεια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων αλλά και των Αποκριών. Διεξάγονται επιπλέον χορωδιακές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκδηλώσεις εθνικών εορτών. Οι πολιτιστικές γενικά δραστηριότητες διεξάγονται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους. Η συχνότητα των δραστηριοτήτων είναι εβδομαδιαία. Παρατηρείται ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Παράλληλα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και οικονομικά ασθενέστερους. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση όμως των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι μέτρια έως ανύπαρκτη. Ο πολυχώρος που υπάρχει για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίζεται από δύο μεγάλους κεντρικούς δρόμους, δεν υπάρχει συχνή συγκοινωνία ούτε και προθυμία του κράτους ή του Υπουργείου πολιτισμού να παρέχει έστω ένα πούλμαν ώστε να μπορεί ο κόσμος που εδιαφέρεται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις να έχει την δυνατότητα να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις αυτές.
ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Από παιδία έως και άτομα τρίτης ηλικίας. Δεν παρατηρείται αυξομείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται διαφοροποιείται όμως ανάλογα με το θέμα της εκδήλωσης. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου από το ίντερνετ και τον τύπο. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρηματοδότηση των εκδηλώσεων γίνεται με ιδία μέσα και στην πλειονότητα δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο. Υπάρχει συνάμα έκπτωση και βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Είναι ούτως ή άλλως αυτονόητο πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος σας θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 15 μέρες έως 2 μήνες. Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 1000.00.Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων.
Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή αλλά ούτε και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Υπάρχει όμως προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών. Οι στόχοι του φορέα αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία; (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, μετανάστες, ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα και ούτω καθ’εξής) καθώς οι πολιτιστικές εκδηλώσεις παράγουν τις ανθρώπινες αξίες. Επιπλέον υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σας.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την Περιφέρεια Αττικής Β.Τομέας,ΣΒΑΠ. Ο δήμος συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και φορείς είναι απαραίτητη για την διαδημοτική συνεργασία και για την καθιέρωση του φεστιβάλ με παρουσιάσεις σε δίαφορους δήμους ομόρους.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Μεταμόρφωσης σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η έλλειψη προσὠπων, η έλλειψη χρηματοδότησης, ο ασφυκτικός ελεγκτικός μηχανισμός, η έλλειψη υποδομών, η έλλειψη τεχνογνωσίας και ο μη προσβάσιμος απο τα μέσα μεταφοράς πολυχώρος. Παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Δεν υπάρχουν προτάσεις του υπουργείου για δωρεάν παρουσίαση καλλιτεχνικών δράσεων δε διάφορους δήμους και οργάνωση φεστιβάλ που θα προάγουν την πολιτιστική αλλά και την οικονομική δραστηριότητα
Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και λόγω της έλλειψης αυτής δεν προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Υπάρχει επιπλέον ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Εκτός αυτών υπάρχει απουσίας έρευνας αλλά και ενεργειών για την βελτίωση του πολιτιστικού, του μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου τα οποία δεν συνδιάζονται οπωσδήποτε αλλά δύνανται να επιδρούν μεταξύ τους στην διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης είναι προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από το δήμο. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Ο Τομέας οικονομίας χρειάζεται αύξηση εισόδων, και ο Τομέας Υγείας χρειάζεται προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι η συνεργασία του υπουργείου με τα θεατρικά σχήματα για την παρουσίαση έργων στους δήμους, η οργάνωση εικαστικών εκθέσεων με μεγάλη προβολή, το Φεστιβάλ περιφερειακών, διαδημοτικών και δημοτικών, η ενίσχυση επιχορηγήσεων, η στελέχωση σχολείων με υποχρέωση συμμετοχής σε εθνικές/δημοτικές δράσεις,
η Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και διατήρηση της κατά δήμους.
η Αποκέντρωση εκδηλώσεων.
η Παροχή τεχνογνωσίας.
και η σύνδεση των πανεπιστημίων με τις τοπικές κοινότητες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι η ποιότητα, η ψυχαγωγία, η ενημέρωση, και η αφύπνιση του κόσμου.
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα? Αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό , παιδαγωγικό και οικονομικό επίπεδο.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας
Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες; ΝΑΙ
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη; ΝΑΙ
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους; ΝΑΙ
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας? ΝΑΙ
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ? ΟΧΙ
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε; ΝΑΙ
10.Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει; Είναι Ικανοποιητική σε συνάρτηση με τα προβλήματα
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?
Ανάλογα με το θέμα.
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας? 50-3000 άτομα
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας? Μόνο σε Ελληνες
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση?; ΝΑΙ
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΟΧΙ
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας; Ψυχολογική κούραση
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”; Ο πολιτισμός προάγει τις ανθρώπινες αξίες.
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων? Δίνει πολιτιστικές ανάσες αλλά χρείαζεται χρηματοδότηση.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;—> Μέτριο-Ῡψηλό
20. Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα; ΝΑΙ

21.Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?—>Πρωτοτυπία
22.Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας? ΝΑΙ
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας? ΟΧΙ
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους; ΟΧΙ
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή; Π.Χ σινεφίλ
26.Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου? ΝΑΙ
27.Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα? ΝΑΙ
28 Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα; ΝΑΙ
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο; ΝΑΙ
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο? Το καλοκαίρι

32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο? Μέσω της προσέλευσης.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας; Ανεπαρκής διαφήμιση
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?ΝΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λύμπερη
Ράλλη 1 και δημαρχείου
2132012974

You may also like...