Βελτίωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Αττικής

Παρεμβάσεις  ανάπτυξης καθώς και βελτίωσης των πολιτιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής, καθώς και δράσεις εμπλουτισμού του πολιτιστικού της προϊόντος. Δράσεις οργάνωσης εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν την ενίσχυση της πολιτιστικής δράσης και την παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης από το ευρύ κοινό, διοργανώσεων υψηλού επιπέδου στο χώρο του πολιτισμού με διεθνή εμβέλεια και σπουδαιότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Αττικής”

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

90% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔΆλλα νομικά πρόσωπαΝομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

  • Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού
  • Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
  • Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Σύγχρονου Πολιτισμού

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα …

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr/(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ , παραγόμενο από το Ο.Π.Σ., υποβαλλόμενο σε ηλεκτρονική μορφή, αφού υπογραφεί καταλλήλως. Το υπογεγραμμένο Τ.Δ.Π.Π. συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο της Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης.(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει). (v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.(vii) Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα κ.α.(viii) Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.(ix) Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας.

Τι χρηματοδοτείται

  • Οργάνωση Εκθέσεων
  • Οργάνωση Εικαστικών Εκδηλώσεων
  • Προβολή Σύγχρονου Πολιτισμού
  • Φεστιβάλ
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας και σημασίας για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού

Προϋπολογισμός

€ 7.000.000Επικαιροποίηση 23/05/2012

Περίοδος υποβολής

από 10/1/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (TΔΠΠ σε 3 αντίτυπα, τα υπόλοιπα έγγραφα σε 1 αντίτυπο) και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα, τις ώρες 8.30-3.30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει υποχρεωτικά την πρόταση νέου έργου προς ένταξη μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ βάσει του αριθμ. πρωτ. 38590/ΟΠΣ 1140/7.9.2011 εγγράφου που αφορά την «Υποχρεωτική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς Διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηματοοικονομική ανάλυση (εφ΄ όσον απαιτείται) υποβάλλεται σε μορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα όπως μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κ.α. λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10681 Αθήνα τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο  με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ και θα πρέπει να υποβληθεί σε τρία αντίγραφα.”

attiki_120111_Prosklisi

You may also like...