Αποκατάσταση μνημείων, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 1η Τροποποίηση

  • Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
  • Συντηρήσεις-στερεώσεις Μνημείων – Συνόλων – Χώρων
  • Αισθητικές παρεμβάσεις και έργα συντήρησης σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία
  • Αναστηλώσεις / αποκαταστάσεις Κτιρίων – Μνημείων και Συνόλων
  • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός εξυπηρέτησης επισκεπτών (φυλάκια, εκδοτήρια, χώροι υγιεινής, αναψυκτήρια, αποθήκες, εκθετήρια – πωλητήρια, υπαίθριοι χώροι στάθμευσης)
  • Έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ
  • Έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των Μνημείων – Χώρων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
  • Δράσεις και μέσα προβολής (σήμανση, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό προβολής, εκδηλώσεις, κλπ.)
  • Δημιουργία-βελτίωση θεματικών (αρχαιολογικών κλπ.) Μουσείων και γενικά συμπλήρωση υποδομών-ανάδειξη-προβολή συλλογών-μουσείων

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ “Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων”

Είδος ενίσχυσης
Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τομείς ενδιαφέροντος
Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχων
Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς που έχουν την αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων

Όροι και προϋποθέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας …

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ep.culture.gr.
(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ep.culture.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.
(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει).
(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.
(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.
(vii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ).
(viii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ2 (ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ).
(ix) Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης μελετών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ1 με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.
(x) Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Το σύνολο αυτών αποτυπώνεται στους υποβαλλόμενους πίνακες Δ1 και Δ2.
(xi) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται με εργολαβία.
(xii) Αναλυτική προμέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία.
(xiii) Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα.
(xiv) Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ2.
(xv) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ3, εφόσον απαιτείται.
(xvi) Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.
(xvii) Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας.

Προϋπολογισμός
€ 10.500.000

Περίοδος υποβολής
από 6/12/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (Tεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης σε 3 αντίτυπα, τα υπόλοιπα έγγραφα σε 1 αντίτυπο) και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού (EYΠΟΤ), στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα, τις ώρες 8:30-3:30 όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Από 3/10/2011 η υποβολή των τυποποιημένων εντύπων από τους δικαιούχους θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ (www.ops.gr/Ergorama). Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβάλλεται στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού
Ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Φαξ 210 3307641
Γιώτα Μπρατσιάκου 210 3307621 pbratsiakou@mnec.gr

Άντα Καλογήρου 210 3307622 akalogirou@mnec.gr
Ιστοσελίδα δημοσίευσης http://ep.culture.gr

depin_111031_1h_Tropop
depin_111031_Prosklisi

You may also like...