ΑΝΑΦΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΝΑΦΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι Δήμος Ανάφης και έτος ίδρυσης το 2010. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι στην Ανάφη Κυκλάδες. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι οι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και οι δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν υπάρχουν.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 13 μέλη και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Ρούσσος Ιάκωβος. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 2 άτομα και το ποσοστό της εθελοντικής συμμετοχής είναι κοντά στο 65%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στους ακόλουθους φορείς: χορό, μουσική και αναδάσωση. Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται με τη βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου Ανάφης που εδρεύει στην Ανάφη και με τη βοήθεια του συνδέσμου των απανταχού αναφαίων που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Μουσικές βραδιές γίνονται το Ιούλιο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο καθώς και τον Δεκέμβριο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μηνιαία. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία και συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και καλύπτουν σε μέτριο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι από 18-45 ετών και παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι μέτρια σχετικά με το βαθμό που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ο χορός και η μουσική είναι οι τομείς των πολιτιστικών εκδηλώσεων στους οποίους παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες γενικά γίνεται μέσω ίντερνετ. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις. Η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου δεν θεωρείται επαρκής. Υπάρχει αντίτιμο στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και δεν υπάρχει έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Επίσης, θεωρείται πως εν μέσω οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι μια εβδομάδα. Το μέσο κόστος μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2.500 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου αλά δεν υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου καθώς και σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν υπάρχει ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Παρά ταύτα υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Σχετικά με τους στόχους του φορέα τώρα, λίγο αφορά η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (πολυπολιτισμικότητα, διάλογος πολιτισμός, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων) και καθόλου για την πολιτιστική πολυμορφία (μετανάστες-ρατσισμός, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα). Επιπλέον, υπάρχει μέριμνα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή και σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ(δήμου-περιφέρειας) για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, τμήμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς θεωρείται απαραίτητη ειδικά με την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου και με άλλους δήμους.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η απήχηση του κόσμου. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει κάποιο αρμόδιο όργανο που να ασχολείται με τα πολιτιστικά ώστε να υπάρχει οργάνωση, ενημέρωση και μέριμνα. Θεωρείται δηλαδή πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό και ούτε προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Επίσης, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όσον αφορά στις προτάσεις, η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης είναι μια αποδεκτή πρόταση η οποία έχει διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών όπου γίνεται λόγος άμεσης σχέσης πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πολιτισμός δεν αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής ανάπτυξης και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Τέλος, η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι το να υπάρχουν κίνητρα και χρηματοδότηση από τα όργανα της διοίκησης ώστε οι ιδέες των ατόμων και ειδικότερα των νέων να πραματοποιούνται.

You may also like...