Ανάπτυξη Πολιτιστικής Υποδομής στην Περιφέρεια Αττικής

  • Υποδομές πολιτισμού μητροπολιτικού χαρακτήρα
  • Κατασκευή νέων μουσειακών υποδομών
  • Ενίσχυση και βελτίωση υφιστάμενων μουσειακών υποδομών
  • Ανάπτυξη συνεκτικών πολιτιστικών υποδομών
  • Δημιουργία και εξοπλισμός χώρων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
ΕΠ “Αττικής”

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

80% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Αττικής

Τομείς ενδιαφέροντος

Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του με αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα …

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr.

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού (Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ep.culture.gr. Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv) Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού του συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το συνοδευτικό υλικό που τεκμηριώνει την εκτίμηση των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση, για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ΕΥΡΩ που παράγουν έσοδα (άρθρο 55 του Καν. 1083/2006 όπως ισχύει).

(v) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi) Δήλωση του δικαιούχου για την τήρηση της νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο.

(vii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ1 (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ).

(viii) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ2 (ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)

(ix) Το σύνολο των εγκεκριμένων μέχρι τη στιγμή υποβολής της πρότασης μελετών, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ1 με όλα τα συνημμένα τεύχη και σχέδια.

(x) Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Το σύνολο αυτών αποτυπώνεται στους υποβαλλόμενους πίνακες Δ1 και Δ2.

(xi) Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης στην περίπτωση που το έργο υλοποιείται με εργολαβία

(xii) Αναλυτική προμέτρηση εργασιών που να αντιστοιχεί στην ως άνω συνημμένη τεχνική μελέτη για τα έργα που υλοποιούνται με εργολαβία.

(xiii) Στην περίπτωση έργων που θα εκτελεστούν με μελέτη-κατασκευή θα πρέπει να ακολουθούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 3316/2005 και στο άρθρο 10 του Π.Δ. 609/85.

(xiv) Αιτιολόγηση προϋπολογισμού για τα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου, για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, για την ορθή λειτουργία του έργου, απρόβλεπτα.

(xv) Άδειες και εγκρίσεις όπως περιγράφονται στον Πίνακα Δ2.

(xvi) Συμπληρωμένος Πίνακας Δ3, εφόσον απαιτείται.

(xvii) Έκθεση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ΑΜΕΑ.

(xviii) Σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας.

Προϋπολογισμός

€ 49.057.592,80

Περίοδος υποβολής

από 1/3/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία
attiki_110224_Prosklisi

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Φαξ
210 3307641

Άντα Καλογήρου
210 3307622
akalogirou@mnec.gr

Γιώτα Μπρατσιάκου
210 3307621
pbratsiakou@mnec.gr

You may also like...