Έρευνα για τον βιοπορισµό και τις συνθήκες διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα

Untitled-1Έρευνα για τον βιοπορισµό και τις συνθήκες διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα
Πώς ζουν και εργάζονται οι εικαστικοί καλλιτέχνες στην χώρα µας σήµερα;
Πληρώνονται για την καλλιτεχνική τους παραγωγή ή στρέφονται σε άλλες βιοποριστικές λύσεις; Πώς και τι τους εµποδίζει ή τι τους εµψυχώνει, να συνεχίζουν την καλλιτεχνική τους εργασία; Οι οικονοµικές τους δυνατότητες και ανάγκες, επηρεάζουν την ενασχόλησή τους µε το αντικείµενο; Αυτά και άλλα ερωτήµατα
έρχεται να διερευνήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το επόµενο διάστηµα. Η έρευνα διενεργείται µε πρωτοβουλία του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου.
Το ΚΣΤΘ, κρίνοντας ότι µία τέτοια έρευνα δύναται να ψηλαφίσει πολυσήµαντα δεδοµένα και κατόπιν να διαφωτίσει κρίσιµα κοινωνικά ζητήµατα, που για δεκαετίες παραµένουν αφανή, διεξάγει την συγκεκριµένη έρευνα ως µια προσπάθεια να
καταδειχθούν ζητήµατα που είναι αναγκαίο να κοινοποιηθούν. Στόχος είναι, µέσα από αριθµητικά δεδοµένα και τάξεις µεγέθους, να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις κάθε τύπου δοµές που διαµορφώνουν το καλλιτεχνικό αυτό πεδίο και τις επιλογές
διαχείρισης των εικαστικών τεχνών σήµερα: από την απόφαση να στραφεί κανείς στις καλλιτεχνικές σπουδές, µέχρι το πού θα κατοικεί και τι σχέση θα έχει µε την καλλιτεχνική εργασία.
Μπαίνοντας οι καλλιτέχνες στο λινκ
https://www.survey.auth.gr/index.php/975118/lang-el καλούνται να απαντήσουν σε 66 ερωτήσεις, συνδράµοντας ενεργά στη συγκέντρωση απαντήσεων και στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων που θα προκύψουν. Ερωτήσεις-διευκρινίσεις για
την έρευνα στο email cact.survey@gmail.com
Η ταυτότητα της έρευνας
Πρόκειται για ποσοτική έρευνα, η οποία διεξάγεται µε δοµηµένο αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκε µε το λογισµικό ανοικτού κώδικα LimeSurvey και διανέµεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου και διασφαλίζονται η ανωνυµία των ερωτώµενων και το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων.
∆ιενέργεια έρευνας: Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ & Επιµελητική οµάδα ΚΜΣΤ-ΚΣΤΘ
Επικεφαλής έρευνας για το ΚΜΣΤ: Αρετή Λεοπούλου, ιστορικός της τέχνης, επιµελήτρια
Επικεφαλής έρευνας για το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ: Αλέξανδρος Μπαλτζής, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας των τεχνών, Νίκος Τσιγγίλης επίκουρος καθηγητής, ειδικός στη µεθοδολογία των κοινωνικών ερευνών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 56430 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 589141 & 3, F: 2310 600123
www.greekstatemuseum.com, info@greekstatemuseum.com
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αποθήκη Β1, Λιµάνι – Τ.Θ. 107 59, 54110 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 593270 & 546683, F: 2310 593271
www.cact.gr , info@cact.gr
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας ΚΜΣΤ
Contact: Χρύσα Ζαρκαλή
Τ: 2310 589152 / Κ 6945114343
press@greekstatemuseum.com, pr@greekstatemuseum.com

You may also like...