Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας